Gäller trafikförsäkring om man skadas av bakluckan?

Jag blev skadad av bakluckan när jag hämtade ut saker där .gäller trafikförsäkringen då.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du beskriver att du skadas av bakluckan på din bil. Jag kommer att utgå ifrån att skadan inte är så fullkomligt försumbar att trafikförsäkringen inte täcker den. Jag kommer vidare att utgå ifrån att du skadades av bakluckan på en vanlig bil, eller i alla fall ett motordrivet fordon. Sist men inte minst, kommer jag att anta du drabbades av en personskada, d.v.s att du skadades rent fysiskt.

Det är inte omöjligt att trafikförsäkringen gäller för din skada

Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (hädanefter TSL). Enligt 1 § första stycket TSL, gäller lagen för skada som orsakas av motordrivet fordon i trafik. Enligt 10 § TSL så utgår ersättning från trafikförsäkring för skada som åsamkas förare eller passagerare i motordrivet fordon i trafik.

Det står klart att din nu aktuella skada orsakats av ett motordrivet fordon. Detta krav för att trafikförsäkring skall utgå är alltså uppfyllt.

Emellertid uppstår frågan om fordonet var i trafik då skadan uppstod. Var den inte det, så täcks skadan inte av trafikförsäkring.

Högsta domstolen har i praxis tillämpat kravet "i trafik" tämligen generöst. Ett exempel är NJA 2007 s.997, då en förare som skrapade rutorna ramlade och skadade sig. HD ansåg, med hänsyn till att isskrapning var nödvändig för att kunna använda fordonet, att skadan orsakats i följd av trafik med fordonet.

I praktiken, så räcker det alltså med att skadan åsamkas som en följd av ett handlande som normalt krävs för att fordonet skall gå att använda i trafik. Med andra ord: om du, när du skadades av bakluckan, var i färd med att förbereda bilen för användande i trafik, så täcker trafikförsäkringen enligt min bedömning möjligen skadan.

Om skadan däremot uppstod av skäl som inte äger samband med förberedandet av bilen för trafik (t.ex om du snubblade när du gick förbi och slog huvudet i bakluckan), så talar det för att du inte kan få ersättning för trafikförsäkringen. Det är inte omöjligt att trafikförsäkringen med hänsyn till omständigheterna ändå täcker skadan, men det är enligt min mening osannolikt.

Sammanfattning

Om skadan uppstod som en följd av att du gjorde något med bakluckan som förberedde bilen för trafik, är det möjligt - men inte säkert - att skadan täcks av trafikförsäkringen. Om däremot skadan var helt orelaterad till förberedandet av bilen för trafik, talar detta för att skadan inte täcks av trafikförsäkringen.

Lyckönskningar och hälsningar

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000