Gäller sekretess mellan myndigheter och kan socialtjänsten tvinga en att ta en praktikplats?

2020-03-21 i Sekretess
FRÅGA
Har socialtjänsten rätt att bryta sekretessen och kontakta arbete och etableringsavdelningen på kommunen utan bidragstagarens kännedom. Har de i sin tur rätt att boka in intervju med presumtiv arbetsgivare för praktik / extratjänst utan bidragstagarens vetskap och med hot om att om vederbörande inte tar platsen kommer försörjningsstöd att upphöra
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 26 kap. OSL hittar vi socialtjänstens sekretessbestämmelser

Först tänker jag att det kan vara en god idé att reda ut hur socialtjänstens sekretess ser ut. För att veta om det föreligger sekretess på en uppgift så ser man till en lag som kallas för OSL. I 26 kap. 1 § OSL hittar vi den bestämmelse som är aktuell i detta fallet. Den säger att socialtjänsten inte får lämna ut en uppgift som rör personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men av det. Här måste det alltså göras en bedömning huruvida den som uppgiften rör kan komma att lida men av att uppgiften förs vidare till en annan myndighet. Kommer man fram till att denne inte skulle lida men av att uppgiften lämnas vidare så föreligger inte sekretess på uppgiften.

Det finns ett par bestämmelser som bryter sekretessen

Sekretess gäller som huvudregel inte bara mot enskilda utan även myndigheter emellan (8 kap. 1 § OSL). Inom en myndighet råder det däremot bara sekretess mellan olika verksamhetsgrenar om dessa är självständiga gentemot varandra. Alltså kan denna fråga bli beroende på hur kommunen har valt att organisera sin verksamhet (8 kap. 2 § OSL).

Det finns även en sekretessbrytande bestämmelse i 10 kap. 2 § OSL som stadgar att myndigheter får lämna sekretessbelagd uppgift vidare till annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Jag skulle anta att det är denna bestämmelse som socialtjänsten har lutat sig på i beslutet att kontakta etableringsavdelningen.

Att delta i arbetsmarknadspolitiska program kan vara ett krav för att få försörjningsstöd

Socialtjänsten har möjlighet att begära att bidragstagare ska delta i praktik, annan kompetensröjande verksamhet eller arbetsmarknadspolitik åtgärd. Dessa verksamheter måste dock syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska även stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. (4 kap. 4 § SoL).

Om bidragstagaren utan giltigt skäl avböjer att delta i någon av dessa verksamheter så får bidraget sättas ned eller vägras (4 kap. 5 § SoL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (222)
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?
2020-09-18 Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?
2020-09-13 Sekretess och tystnadsplikt
2020-09-06 Vad händer när en sekretessmarkering upphör?

Alla besvarade frågor (84241)