Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?

2021-03-29 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Får en patientjournal lämnas ut i samband med att ett företag begär ut allmänna handlingar från förvaltningsrätten? En bekant har tvångsvårdats på psykiatrin och begärde dispens över jul, vilket prövades i förvaltningsrätten. Jag förstår att domar blir allmän handling men nu hens arbetsgivare även fått ta del av hela patientjournalen, utan sekretessmarkeringar eller liknande, vilket lett till en jobbig situation på arbetsplatsen. Bör inte sekretess gälla för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det måste ha förekommit en uppgift i en handling för att patientjournalen ska vara en allmän handling. En patientjournal är en handling eftersom det är en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Dessutom måste handlingen vara förvarad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Den är förvarad eftersom journalen finns i myndighetens lokaler. Därtill måste handlingen vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF och 2 kap. 10 § TF). Journaler anses upprättade när de har färdigställts för anteckning eller införing (2 kap. 10 § TF). En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar får endast ske med hänsyn till bl.a. skyddet för enskildas personliga förhållanden (2 kap. 2 § TF). För att journalen ska lämnas ut får den inte vara belagd med sekretess. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Huvudregeln är därför att sekretess gäller. Patientjournalen ska därför inte lämnas ut.

Det finns dock undantag från sekretessbestämmelserna. Sekretess gäller inte bl.a. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd (25 kap. 10 § OSL). Det är dock endast beslutet (domen) som är undantagen sekretess och inte patientjournalen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?