Gäller sambolagen om förhållandet tar slut efter två månader?

FRÅGA
Om ett förhållande tar slut efter två månader gäller då sambolagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att sambolagen ska vara tillämplig krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Exakt var gränsen för stadigvarande går kan inte sägas med full säkerhet. Enligt kommentarer till lagen ska det vara en "inte allt för kortvarig förbindelse". Riktmärket enligt förarbetena är sex månader, det måste dock göras en bedömning i det enskilda fallet. Det finns rättsfall i vilket så lite som elva veckor har ansetts räcka för att paret skulle anses vara sambor (RH 2005:34).

Bedömningen för om sambolagen är tillämplig eller ej handlar i slutändan om vilken avsikt parterna hade när de flyttade ihop. I vissa fall kan sambolagen bli tillämplig direkt när paret flyttar ihop. Så kan vara fallet om man köper t.ex. en lägenhet tillsammans, då finns det en tydligt uttalad avsikt för ett samboförhållande. Det kan även finnas annat som talar för en tydligt uttalad avsikt att leva tillsammans, varför sambolagen ska tillämpas direkt (t.ex. inbördes testamente och samboavtal).

Svaret på din fråga är därmed något oklart. Åtta veckor är kort tid och den lägsta gränsen jag funnit bland rättsfall är elva veckor. Däremot kan sambolagen i princip bli tillämplig direkt i vissa fall.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll