Gäller ett avtal från den dag det skrivits på av en part eller när båda parterna skrivit på det?

2018-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Min far startade ett AB där min syster är anställd sedan dag 1 för drygt 20 år sedan.De har bestämt att min syster en dag ska ta över företaget och för 7 år sedan var de tillslut tillsammans hos jurist som hjälpte dem forma ett överlåtelseavtal av aktier med 51% till min syster.Min far är 74 år, arbetar fortfarande ett par dagar i veckan men har fått en stroke så han troligtvis inte kommer att kunna arbeta särskilt effektivt igen om han kommer att arbeta.Det problem som nu uppstått är att min far ännu inte skrivit under avtalet och vid konfrontation så vill han inte heller göra det ännu då han plockar ut eget kapital som han tycker endast tillhör honom, säger sig inte ha en aning om vart avtalet tagit vägen och ser inga problem med detta. Min syster har vetat om att det ej varit signerat men arbetat på i god tro om att det en dag kommer att göras. Hon har påmint honom ett antal gånger genom åren och han har sagt att han ska.Detta avtal bör vara bevis på att ett muntligt avtal föreligger och jag är även vittne till att min far berättat att min syster ska ta över firman.Jag vet inte hur överlåtelsen är utformad men vad gäller idag om ett avtal som upprättades för 7 år sedan inte är signerat? Om det signeras nu - gäller det då från nu eller retroaktivt från den dag det gjordes?Om det inte signeras - vart går man vidare?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningarna för ett giltigt avtal hittar du i lag [1915:218] om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen]. För ett avtals giltighet finns det inga speciella formkrav för själva upprättandet vilket medför att ett avtal är giltigt när det ingås muntligt, skriftligt eller genom att avtalsparterna agerar som att ett avtal finns även om det inte upprättats ett formellt avtal. Det som krävs för att ett avtal ska vara bindande är dock att anbud och accept ges från parterna. Ett anbud är ett förslag på avtal och accept är ett slags svar från mottagaren att hen vill ingå avtalet. Själva anbudet och accepten har inte heller några speciella formkrav berörande hur de ska komma till uttryck. Givetvis måste det ändå vara tydligt för båda parterna att det är ett avtal som ingås.

I ditt fall innebär detta att din systers muntliga överenskommelse med din far om aktieöverlåtelser är ett giltigt avtal. Problematiken ligger snarare i möjligheten att bevisa att avtalet faktiskt existerar. Som bevisning kan en använda sig av inspelningar eller dokument som visar på att avtalet ingåtts, men även ditt vittnesmål kan fungera som bevis vid en eventuell domstolsprövning. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ditt vittnesmål eventuellt kan sakna väsentlig tyngd eftersom du är syster till personen som väcker talan och därmed kan anses ha en slags partiskhet till henne. Samtidigt är motparten också din far vilket kan tala för att du inte är mer partisk till någon av dem. Det är dock en bedömning som domstolen kommer göra och något jag inte kan säga med säkerhet, men likväl är det något viktigt att tänka på.

Om din syster inte lyckas visa det muntliga avtalets existens kan hon i andra hand försöka gå på det skriftliga överlåtelseavtalet som upprättades för sju år sedan under förutsättningen att er far vill skriva på avtalet samt att avtalet inte hade en angiven tidsfrist på när underskriften/svaret skulle ges från din far. Om en sådan tidsfrist är angiven och denna vid detta laget är utgången, har det skriftliga avtalet förfallit. Då har du i sådana fall bara det muntliga avtalet kvar som bevis för att en överenskommelse har träffats om aktierna. Om en sådan tidsfrist däremot inte är angiven kommer det skriftliga avtalet inte vara giltigt förrän er far skrivit på det. Det kommer alltså inte gälla retroaktivt utan kommer gälla från den dag som underskriften görs.

Hur kan du gå vidare med detta?

Om det skulle vara så att er far inte vill skriva på överlåtelseavtalet och att din syster och er far enbart har den muntliga överenskommelsen att gå på som er far heller inte vill erkänna, kan ni välja att ta frågan till domstolen. Eftersom detta är en tvist mellan din far och din syster är det din syster som måste väcka talan mot din far i tingsrätten på den ort där er far bor [10 kap. 1 § RB]. Hon bör väcka en s.k fastställelsestalan för att fastställa att ett avtalsförhållande finns mellan henne och fadern [13 kap. 2 § RB]. Om ditt vittnesmål är det enda beviset din syster har kan det bli svårt att bevisa det muntliga avtalets existens. Risken finns att din syster förlorar i rätten och får betala rättegångskostnader både för sig själv och för er far [18 kap. 1 § RB].

Istället för att gå till domstol kan din syster kontakta ett medlingsinstitut som kan hjälpa henne att nå en överenskommelse utan att några rättegångskostnader behöver betalas. Dessutom går förfarandet snabbare vid medling än vad det gör i domstol. För att medling ska vara möjligt krävs det dock att er far går med på det. Det kan också vara bra att välja medling istället för en rättegång när situationen är sådan att parterna vill behålla relationen som de har till varandra och i samförstånd kan komma fram till en kompromiss. När en tar saken till domstol har situationen oftast gått så pass långt att det finns en ovillighet mellan parterna att prata med varandra och de brukar oftast inte bry sig om den fortsatta relationen utan vill bara lösa konflikten. Om din syster och din far vill bevara både en affärsmässig och en personlig relation till varandra rekommenderar jag att de använder sig av medling istället.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något. Du kan nå mig på min mejl.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)