Gäller en näringsidkares upplysningsplikt om konsumenten ändå hade köpt varan?

2020-04-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejJag har en fråga om informationsplikten vilket ni ju känner till återfinns att läsa om i Konsumentköplagen. Har fått ett påstående skickat till mig av juridisk expertis som jag finner mycket märkligt och vill därför höra även vad ni säger i frågan: Om en kund står i begrepp att köpa en vara av en näringsidkare ( t.ex en cykel ) - faller informationsplikten då bort om kunden ändå tänkt köpa varan? Alltså om det finns väsentlig information att delge kunden som hen inte förväntas kunna få reda på utan att information delges - behöver då inte näringsidkaren berätta om detta för kunden? Finns det egentligen undantag där lagstödet faller bort? Finner detta så mycket märkligt. Kan säga att det var denna kommentar jag fick som skulle tala till näringsidkarens fördel. Har aldrig hört talas om något liknande ärende någonsin varken i verkligheten eller via internet så har ingen att bolla med. Är själv bara lekman inom juridikens värld ( läst grundkurser ). Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplysningsplikten eller informationsplikten innebär att näringsidkaren (säljaren) ska upplysa konsumenten (köparen) om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som näringsidkaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (16 § tredje stycket, andra punkten konsumentköplagen, KköpL).

Följden av att en näringsidkare inte uppfyller upplysningssplikten är att varan anses felaktig och påföljderna vid fel på vara blir tillämpliga efter reklamation (22 & 23 § KköpL). Men varan anses bara felaktig, under förutsättning att näringsidkarens underlåtenhet kan antas ha inverkat på köpet (16 § tredje stycket, andra punkten KköpL). Det vill säga om man kan anta att konsumenten inte hade köpt varan om denne hade blivit upplyst om förhållandena.

Tankesättet bakom detta är nog att det skulle vara hårt mot näringsidkaren att hålla upplysningssplikten mot denne och hävda fel på varan om informationen inte skulle ha påverkat konsumentens val att köpa varan. Konsumenten skulle ju trots det förhållandet ha köpt varan. Det kan till exempel tänkas att konsumenten med hänsyn till de förmånliga villkoren skulle ha köpt varan även med vetskap om ett väsentligt förhållande som näringsidkaren i och för sig borde ha upplyst konsumenten om. Men, som sagt, om det kan antas att informationen skulle ha påverkat konsumentens val att köpa varan hade det varit fråga om fel på varan.

Man kan säga att upplysningssplikten aldrig faller bort men att en konsument inte kan åberopa den mot en näringsidkare för att hävda fel på faran, när det kan antas att konsumenten i fråga ändå hade köpt varan trots att denne fått information om förhållandet med varan.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?