Gäller distansavtalslagen när konsumenten efter ett fysiskt besök i butiken ringer in sin beställning?

Hej, jag har en butik där kund varit inne i butiken och tittat på i detta fall kakel. Sen har kund ringt in och gjort beställning på kaklet och med en speciell bränning. Nu vill kunden häva köpet och hänvisar till distansköplagen. Vad är det som gäller här? Vi har inte uppsökt kunden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (distansavtalslagen, DAL).

Formuleringen "Nu vill kunden häva avtalet och hänvisar till distansavtalslagen" bereder vissa tolkningssvårigheter eftersom det, såvitt jag kan bedöma, saknas grund för hävning. En hävning kräver inte sällan att det föreligger ett fel i varan som är av väsentlig betydelse för konsumenten eller att näringsidkaren har dröjt oskäligt länge med att leverera varan och/eller gjort sig skyldig till något annat grovt avtalsbrott. Men något sådant verkar det ju inte fråga om i förevarande fall. Jag misstänker att konsumenten, dvs. din kund, egentligen menar att denne avser att åberopa den ångerrätt som följer av 2 kap. 10 § DAL. Jag ställer mig dock tveksam till att det nyss nämnda lagen överhuvudtaget är tillämplig och detta trots att beställningen gjordes över telefon. Frågan har avgörande betydelse för dig eftersom det inte finns någon allmän ångerrätt enligt konsumentköplagen. En sådan måste således vara avtalad på förhand.

I den inledande bestämmelsen till distansavtalslagen definieras lagens tillämpningsområde. Däri sägs att denna lag (distansavtalslagen) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 1 kap. 1 § DAL. Den springande punkten för hela ditt ärende blir därför huruvida beställningen över telefon kan klassificeras som ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokal. Med distansavtal avses avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, 1 kap. 2 § 1 st. DAL. Och med avtal utanför affärslokal avses bl.a. avtal som ingås då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens affärslokal (din butik) eller efter det att konsumenten lämnat ett anbud på en sådan plats alternativt avtal som ingås i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distanskommunikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande, 1 kap. 2 § 4 st. DAL.

Mot bakgrund av ovanstående och utifrån din ärendebeskrivning är min uppfattning att ingenting av detta kan göras gällande i det här fallet. Två rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska föreligga ett distansavtal. 1. Kommunikationen mellan dig i egenskap av företrädare för näringsidkaren, dvs. butiken, och kunden ska uteslutande ske på distans. Den delen täcks i och för sig av det inträffade. Men det räcker inte att avtalet ingås på distans för att distansavtalslagen ska vara tillämplig. 2. Avtalet måste också ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Med det sistnämnda menas att du, eller rättare sagt butiken, måste ha vidtagit åtgärder som särskilt syftar på anordnandet av distansförsäljning. Exempel på detta kan vara en regelbundet bedriven telefonförsäljning eller speciellt vidtagna åtgärder för att kunna ta emot beställningar på telefon, se prop. 2004/05:13 s. 121 f. Se även Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) beslut ARN 2017-13781. Ingenting i din ärendebeskrivning tyder dock på att butiken bedriver den här typen av omfattande försäljning på distans. Och slutligen kan sägas att med avtal utanför affärslokal avses främst avtal som ingås i konsumentens bostad, på dennes arbetsplats eller i någon annan näringsidkares lokal. Likaså innefattas även avtal som sluts på allmän plats, exempelvis på gator och torg. Men inte heller detta har aktualiserats i ditt fall. Dessutom har du själv uppgett att butiken inte har uppsökt kunden i fråga.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis blir min slutsats att distansavtalslagen inte gäller i den nu uppkomna situationen. Mot den bakgrunden kan inte heller någon ångerrätt åberopas. Ett rättsligt bindande avtal har således kommit till stånd, vilket i sin tur innebär att kunden alltså har fel.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning