Gäller den nya preskriptionstiden för gamla försäkringsavtal?

2019-12-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag fick precis reda på att jag kunde fått ersättning för mitt insjuknande i diabetes typ 1 från mitt försäkringsbolag men de säger att preskriptionstiden gått ut. Jag insjuknade (fick diagnos) november 2013 och idag ringde jag försäkringsbolaget som jag varit försäkrad hos sedan jag föddes. Varken jag som minderårig eller mina vårdnadshavare har fått någon som helst information om att denna typ av ersättning fanns. Det har alltså gått 6 år sedan jag fick diagnos och som jag förstår det inträdde en ny lag om preskription år 2015 där preskriptionstiden höjdes från 3 år till 10 år. Detta betyder att jag söker ersättning för sent och går miste om cirka 200.000 kr i ersättning. Men, eftersom jag insjuknade 2013 så gällde min preskriptionstid fram till slutet av 2016 alltså EFTER lagändringen. Jag hade alltså tid kvar på min preskription när lagen ändrades. Min fråga är då; spelar detta någon roll i en överklagan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller i huvudsak preskriptionstiden för försäkringsavtal. Jag kommer att besvara denna fråga för att sedan kommentera bristen på information från försäkringsbolaget.

Preskriptionstid

Jag förstår det som att dina föräldrar har tecknat en personförsäkring som avser skydd för din hälsa. Det är försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) som ska tillämpas på sådana försäkringsavtal (1 kap 1 § FAL). Då försäkringen är en personförsäkring ska bestämmelserna i 10–16 kap tillämpas (1 kap 2 § FAL). Av detta följer en preskriptionstid på 10 år (16 kap 5 § FAL). Då lagen nyligen ändrades ska information om tillämpning av de nya preskriptionstiderna sökas i lagens övergångsbestämmelser. Av övergångsbestämmelserna framgår att preskriptionstiden även ska gälla för äldre försäkringar (4p). Dessvärre gäller detta endast om försäkringsfallet inträffat efter lagen trätt i kraft.

Ditt insjuknande i diabetes typ 1 inträffade 2013. Försäkringsfallet inträffade därför innan lagändringen av preskriptionstiden som ägde rum den 1 januari 2015. Av den anledningen gäller den gamla preskriptionstiden, som då tyvärr gått ut. Din rätt till försäkringsersättning har därmed gått förlorad (16 kap 5 § 4st ). Vi på Lawline beklagar det inträffade.

Informationsplikt

Du skriver också att varken du eller dina föräldrar fått information om försäkringens innehåll. Försäkringsbolaget har skyldighet att lämna information om försäkringens innehåll (10 kap FAL). Informationsplikten gäller innan och i samband med att försäkringsavtalet ingås (10 kap 3–4 §§), under försäkringstiden och vid villkorsändring (10 kap 5–6 §§ FAL) samt vid försäkringsfall och risk för prekription (10 kap 7-8 §§ och 16 kap 1 §). Informationsplikten innebär att ni som konsumenter ska få information om innehållet i försäkringsvillkoren. Beroende på hur det sett ut i ert fall kan det finnas en möjlighet att föra talan om underlåtenhet att lämna information (10 kap 9–12 §§).

Mot bakgrund av detta finns det anledning för er att utreda vad ni fått för information. Då jag inte är upplyst om händelseförloppet kan jag i nuläget inte ge råd som är anpassade utefter era förutsättningar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Elin Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1405)
2021-06-20 Behöver man en jurist upprätta till användarvillkor på sin hemsida?
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (93333)