FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal04/11/2018

Gäller besittningsskydd vid hyra som omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad?

Person bor sedan lång tid i ett dödsbos villa, utan att ha behövt betala hyra, endast löpande kostnader.

Nu visar det sig att personen i fråga inhyst två personen varav en av dessa personer har skrivit sig på adressen, huruvida inhysingen betalar hyra eller ej finns det inga uppgifter om.

Frågan är om inhysingen kan erhålla besittningsrätt/besittningsskydd då inget avtal finns med personen som bor där sedan tidigare och dödsboet inte erhållit uppgifter om det nya bostadsförhållandet.

Således har ingen fråga ställts om tillstånd att ta in hyresgäst och ej heller begäran om tillstånd att tillåta ytterligare personer skriva sig på adressen i fråga.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör besittningsskydd vid uthyrning av bostadslägenhet.

Regler om hyra återfinns i Jordabalkens 12 kapitel och i Lagen om uthyrning av egen bostad (2012:978).

Den lag som bör vara tillämplig i ditt fall om det föreligger ett giltigt hyresavtal är Lagen om uthyrning av egen bostad, vilken omfattar de fall då någon utanför näringsverksamhet, upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att det inte är fråga om någon näringsverksamhet.

För att ta reda på om "inhysningen" kan erhålla besittningsskydd behöver det först utredas huruvida något hyresavtal över huvud taget har kommit till stånd.

Har ett hyresavtal kommit till stånd?

För att det ska handla om hyra ska avtalet avse att ett hus eller delar av hus som upplåts för nyttjande mot ersättning (12 kapitlet 1 § Jordabalken). Precis som du säger nyttjar personen villan men utger ingen ersättning för detta. Det har dock framhållits att ersättning inte nödvändigtvis behöver utgå i pengar, men däremot omfattar lagen inte benefika upplåtelser, t.ex. om en person får låna en bostadsrätt av en vän eller en släkting, under kortare eller längre tid utan att få ersättning (Erika, P Björkdal, Hyra arrende, Bostadsrätt, s 36). Att löpande kostnader betalas skulle i och för sig kunna vara att anse som hyra.

Är det att anse som hyra kan upplåtelsen omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad.

Besittningsskyddet

Gällande besittningsskyddet spelar det dock ingen roll huruvida det kan antas omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad eller ej. Hyresgästen har inte rätt till förlängning av avtalet när det upphört att gälla (3 § Lagen om uthyrning av egen bostad).

I RH 2016:80 konstaterade Hovrätten dessutom att " Lagen om uthyrning av egen bostad syftar till att minska bostadsbristen på bostadsmarknaden och erbjuder inget skydd för hyresgästen, bl.a. kan en hyresgäst aldrig få besittningsskydd och det saknas rätt till återbetalning av oskälig hyra".

Sammanfattning

Huruvida ett hyresavtal med "inhysningen" eller ej har kommit till stånd, har alltså ingen betydelse för frågan om besittningsskydd. "Inhysningen har alltså inte rätt till besittningsskydd.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?