Gäller äktenskapsförord utomlands?

Gäller ett äktenskapsförord om man flyttar utomlands?

Lawline svarar

Hej, trevligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Äktenskapsförord går att upprätta och ändra när som helst under äktenskapet. Förutsättningen för att äktenskapsförordet ska vara giltigt är att det är skriftligt, undertecknat och har registrerats hos Skatteverket, se äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Har du och din make upprättat ett undertecknat äktenskapsförord som ni skickat in till Skatteverket för registrering och betalat ansökningsavgiften ska handlingen finnas sparad och registrerat hos Skatteverket i deras äktenskapsregister, se äktenskapsbalken 16 kap. 1 §, 16 kap. 2 § 1 st. och 16 kap. 4 §. Äktenskapsförordet förlorar inte sin verkan i och med att du flyttar utomlands om det registrerades hos Skatteverket när du och din make hade hemvist i Sverige, se 5 § 3 st. lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

Det som kan bli problematiskt är om det mellan dig och din make skulle uppstå en tvist angående äktenskapsförordets giltighet och du bytt hemvist till utlandet. Målet kan då komma att prövas av utländsk domstol om det är din make som väcker talan mot dig. Din make är då kärande och du svarande. Enligt rättegångsbalken ska tvistemål prövas i det land där svarande har sin hemvist, se rättegångsbalken 10 kap. 1 §. Denna regel gäller dock bara om svensk domstol är behörig att döma i målet och förtydligar vilken av de svenska domstolarna som är den behöriga. Dessutom kan du som svarande godkänna att saken prövas i svensk domstol, se 2 § 1 st. 5 p. lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning