FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess29/01/2021

Gäller 23 kap. 2 § OSL med hänsyn till bestämmelsens räckvidd oavsett vilka uppgifter allmän handling innehåller?

Jag är fd kommunalanställd (rektor i skola) och begärde ut mailkonversation mellan mig och min chef. Jag fick avslag från detta med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslag 23 kap 2 § . Enligt min mening fanns inget av dessa uppgifter i denna mailkonversation som kan hänvisas till denna paragraf, eller har jag förstått fel?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder till Lawline med din fråga!

Allmän utgångspunkt

Inom svensk rätt är alltid utgångspunkten offentlighetsprincipen, 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF). Principen gäller beträffande allmänna handlingar, vilket jag inte närmare kommer beröra eftersom det tycks ostridigt att handlingen är allmän.

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga (huvudregeln) eller sekretessbelagda (undantaget). Vilka handlingar som omfattas av sekretess ska anges noga i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), 2 kap. 2 § andra stycket TF.

23 kap. 2 § OSL

23 kap. 2 § OSL innehåller ett s.k omvänt skaderekvisit. Man kan utläsa det ur lagtextens ordalydelse "sekretess gäller …. Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men". Omvänd skaderekvisit betyder till skillnad från rakt skaderekvisit att sekretess är huvudregeln. För den som prövar begäran om utlämnande måste det stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Bedömningen i ditt fall

Din invändning baserar sig på sekretessregelns föremål (sekretess för viss uppgift). Det är helt riktigt att uppgifter som inte rör en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats omöjligen kan sekretessbeläggas med stöd av hänvisat lagrum. Berör mailkonversationen en uteslutande personlig sak mellan er som inte alls har att göra med ovanstående, ska handlingen lämnas ut. En prövning av vilka uppgifter mailkonversationen innehåller ska göras.

Förklaringen till att du fick avslag härstammar säkert i rädslan att bryta mot sekretesslagen varvid straffrättsligt ansvar kan utkrävas, 14 kap. 2 § OSL jfr 20 kap. 3 § BrB. Detta gäller särskilt om mailen inbegriper något som medför osäkerhet huruvida uppgiften hänför sig till föremålen i regeln. En annan förklaring kan vara att den som prövat din begäran helt utgått från huvudregeln; sekretess gäller, utan att ingående pröva handlingen. Eventuellt behöver du därför specificera vilka mail du begär utlämnade på grund av den överhängande risken att något av mailen innehåller någon av de uppräknade uppgifterna.

Beslutet är enligt 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7-8 §§ OSL överklagbart hos kammarrätten som första instans.

Trevlig helg!

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000