FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/07/2015

Fullmakts giltighet vid fullmaktsgivarens död?

Jag har fullmakt att att betala räkningar till en person som nu har avlidit. Kan jag fortsätta att betala den avlidnes räkningar? Hur skall jag gå tillväga?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fullmakter och dess giltighet finner vi i Avtalslagen. Den situation som du befinner dig i, att fullmaktsgivaren avlider, regleras i 21§. Där stadgas det att fullmakten ändå är gällande trots att fullmaktsgivaren har avlidit, om inte särskilda omständigheter föranleder att fullmakten ska vara förfallen. Enklare uttryckt, så är alltså huvudregeln att fullmakten fortsätter att gälla trots dödsfallet, men att det finns vissa undantag.

Anledningen till att huvudregeln finns, dvs. att fullmakten fortsätter att gälla, är rent praktiska skäl. Om regeln var den motsatta och fullmakten omedelbart förlorade sin giltighet, så skulle det genast ställa till med ett flertal praktiska problem, där just betalning av räkningar är ett bra exempel. Som nämndes ovan, så finns det dock även undantag från huvudregeln, vilka blir aktuella när det föreligger ”särskilda omständigheter”. Vad som menas med detta är då situationen skulle leda till ett olämpligt och orimligt resultat om fullmakten fortsatte att gälla. Det kan illustreras med följande exempel: Om en fullmakt skulle ge en person rätten att köpa en personlig bostad åt fullmaktsgivaren, och att fullmaktsgivaren sedan avlider, så skulle det varken vara lämpligt eller rimligt att fullmakten är fortsatt giltig, eftersom att behovet av en personlig bostad för fullmaktsgivaren har upphört och aldrig kommer åter.

Ytterligare en paragraf som är värd att nämna är 24§ i samma lag. Den kan beskrivas som en form av ”nödbestämmelse” och stadgar att trots att fullmaktsgivaren inte längre råder över sig och sitt gods, så får fullmäktigen med stöd av sin fullmakt företa sådana rättshandlingar som är nödvändiga för att skydda fullmaktsgivaren från förlust. Betydelsen av bestämmelsen är alltså, att trots att fullmaktsgivaren inte längre kan råda över sin egendom (t.ex. på grund av dödsfall) så har fullmäktigen rätt att vidta sådana handlingar som krävs för att förhindra att fullmaktsgivaren drabbas av någon form av förlust. Återigen så är här betalning av räkningar ett bra exempel som skulle kunna omfattas av bestämmelsen, eftersom att betalningspåminnelser och extra kostnader i samband med detta får anses som en ekonomisk förlust.

För att sammanfatta det hela och ge visst råd och ledning, så vill jag avsluta med det följande. I och med att fullmäktigen avled, så innebar det att bundenheten av fullmakten övergick till fullmäktigens dödsbo, som nu är ansvarigt för den avlidne. De handlingar som du vidtar med stöd av fullmakten kommer därför hädanefter att istället vara gällande mot dödsboet. Jag föreslår därför att du kontaktar företrädaren för dödsboet och förklarar situationen med din fullmakt. Den lämpligaste lösningen torde vara att dödsboet återtar ansvaret för att betala räkningarna och att ditt ansvar för detta upphör. Fram till att detta sker så har du dock rätten, både med stöd av 21 och 24§§ som framgått ovan, att fortsätta att betala de räkningar som måste betalas.

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”