FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/07/2022

Frågor om skydd för visselblåsare, vem som är arbetstagare, samt anställningsskydd.

Hej. Vad omfattas Visselblåsartjänsten av? Och vad är en arbetstagare i lagens ögon? Dvs hus skyddad är jag som extrajobbare på ett företag.

Lawline svarar

  

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din första fråga som att du undrar hur skyddade visselblåsare är och vad som omfattas som visselblåsare. Din andra fråga tokar jag som att du undrar hur man definierar arbetstagare i lag. Och din tredje fråga tolkar jag som att du vill veta hur skyddad en extrajobbare är på ett företag. 

Vad som omfattas som visselblåsare. 

Vilken lag är tillämplig?  

I lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad visselblåsarlagen regleras skydd för personer som rapporterar om missförhållande mot verksamheter.  

Bakgrund, lojalitetsplikt mot arbetsgivaren och arbetstagares kritikrätt.

Visselblåsarlagen kan bli relevant som ett skydd mot visselblåsare när visselblåsaren rapporterar om missförhållanden som råder. Arbetstagaren har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren vilket innebär att man som arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare. Åsidosättande av lojalitetsplikten kan leda till att det finns saklig grund för uppsägning eller grund för avskedande. 

Arbetstagaren har dock en kritikätt som innebär att arbetstagare har rätt att kritisera arbetsgivaren, t.ex. att man får påtala om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet för aktuell myndighet. 

Gränsen till kritikrätten dras dock av om syftet med kritiken är att skada arbetsgivaren.  

Visselblåsning kan aktualiseras när arbetstagaren har gått utöver sin kritikrätt mot arbetsgivaren och det kan föreligga grund för uppsägning eller avsked pga åsidosatt lojalitetsplikt. Visselblåsarlagen sätter upp ett visst skydd för visselblåsaren. 

Vad skyddar visselblåsarlagen mot för åtgärder och vilka skyddas. 

I 2 kap visselblåsarlagen regleras skydd i form av ansvarsfrihet när rapporterande personen åsidosätter sin tystnadsplikt mot verksamheten. 

I 3 kap Visselblåsarlagen regleras skydd mot hindrade åtgärder och repressalier. Detta innebär att verksamheten inte får hindra rapportering eller tillta repressalier mot den som rapporterar om missförhållande. Detta gäller dock inte enligt 3 kap. 2§ om brott begåtts i samband med rapporteringen eller inhämtandet av informationen. 

I 4 kap regleras vem som skyddas enligt 2–3 kap, det är 3 krav som nämns i 4 kap. 1§ visselblåsarlagen är att 1. Ett missförhållande ska ha förekommit eller högst sannolikt kommer uppstå i verksamhet som rapporterande personen varit verksam i eller har varit verksam i. 2. Den rapporterade personen ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann, 3. Rapporteringen sker internt, extern, eller genom offentliggörande. 

Vem är arbetstagare? 

Utgångspunkt är att arbetstagarbegrepp inte regleras i lag. 

Det finns ingen definition i svensk lag om hur man definierar en arbetstagare, man hittar inte svaret i lagtext. Trots att arbetstagarbegreppet inte definieras i lag har arbetstagarbegreppet utvecklats i praxis och i doktrinen. Arbetstagarbegreppet är enhetligt dvs det spelar ingen roll vilket rättsområde som aktualiseras det är samma arbetstagarbegrepp. 

Arbetstagarbegreppet

Det är endast fysiska personer som kan vara arbetstagare. För att bedöma om den fysiska personen ska ses som en arbetstagare har man i domstolspraxis och juridiska doktrinen ställt upp kriterier som tyder på att det föreligger ett anställningsförhållande. 

Kriterierna brukar betecknas som följande. 

- Avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag. 

- Arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll. 

- Varaktigt samarbete där arbetspresterande står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand. 

- Arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt någon annan. 

- Råvaror, maskin, redskap etc tillhandahålls av den som arbetet utförs åt. 

- Arbetspresterande erhåller ersättning för utlägg t.ex. för resor i arbetet. 

- Arbetspresterande erhåller garanterad ersättning. 

- Arbetspresterande är jämställd med arbetstagare i ekonomiskt och socialt hänseende. 

Man gör en helhetsbedömning utifrån objektiva omständigheter om det föreligger ett anställningsförhållande. Normalt brukar de 2 första av de uppräknade kriterier som kärnan för anställningsavtal anses föreligga och man är en arbetstagare. 

Ett exempel som kan tydliggöra när ett anställningsförhållande föreligger är om man har skrivit ett anställningsavtal med ett företag och utför arbete under företagets ledning. Det vill säga arbetsgivaren bestämmer vilka uppgifter som arbetstagaren ska utföra.  

Hur skyddad är extrajobbare på företag? 

Anställningsskyddet för arbetstagare regleras i lag 1982:80 om anställningsskydd även kallad LAS.

I  LAS anges vilka som omfattas av LAS, det är arbetstagare i enskild och allmän tjänst. 

Detta kan även omfatta extraarbetare på ett företag.  

Viktigt att notera är att vissa bestämmelser i LAS kan åsidosättas genom bestämmelser i kollektivavtal enligt 2b§ LAS. 

I LAS regleras en viktig skyddsbestämmelse för arbetstagare, den reglerar nämligen att man endast får säga upp en person om det finns saklig grund. Uppsägning kan ske genom personliga skäl eller genom arbetsbrist. 

Sammanfattningsvis.

Visselblåsare kan skyddas enligt lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, under förutsättning att bestämmelsen i 4 kap 1§ uppfylls av den som rapporterar om missförhållandet.

För att veta vem som är arbetstagare måste man göra en helhetsbedömning där kriterier kan hjälpa att se om person omfattas av arbetstagarbegreppet. 

Samt att även extraarbetare kan omfattas av skyddsbestämmelserna för arbetstagare i LAS. 

Skulle du ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”