Fråga om var köpare ska göra fel i vara gällande efter att säljare slutat som återförsäljare

2017-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Om vi slutar med försäljning av ett visst varumärke X. Är vi därefter tvingade att ombesörja eventuella garantireparationer under de efterföljande åren för produkter som sålts av oss? Problemet är uppenbart då vi inte längre har varken kontakter eller avtal med företaget X efter att vi slutat som distributör / återförsäljare.Finns det möjlighet för oss att hänvisa kunden direkt till X istället?Finns det möjlighet för oss att hänvisa kunden till en nuvarande återförsäljare / distributör? Säg att den närmaste finns i exempelvis Tyskland eller UK?Vad händer om företag X ligger utomlands, säg USA och företaget X har en policy att vid garantiåtaganden så står kunden för frakten till X och X står för frakten tillbaka till kunden? Är vi då tvingade att i åratal bekosta dessa frakter till X eller vad gäller?
SVAR

Hej och tack för er fråga.

För att besvara på frågan ska jag först gå igenom vad som gäller då en köpare ska reklamera en vara, och sedan svara på var reklamationen ska göras och vem som ska stå för eventuella åtgärder för fel i varan.

Reklamation

För att konsumenten ska kunna göra fel i vara gällande måste han göra en reklamation. Av det följer att köparen, som uppräknat i 22 § konsumentköplagen (1990:932), kan göra del åtgärder gällande då det föreligger fel i vara som t.ex. avhjälpande (reparation), prisavdrag, omleverans etc. Har ni lämnat garanti vid försäljningen följer det också att det är ni som ansvarar för att fel i varan inte ska uppkomma under viss tid, t.ex. ett år om garantitiden är sådan. Eventuella fel i vara som under denna tid uppstår och de åtgärder som behöver tas ansvarar ni följaktligen också för. Även om garantitiden är t.ex. ett år gäller det dock att ni fortfarande ansvarar för fel i varan i tre år vid konsumentköp (23 § 3 stycket konsumentköplagen) och för fel i vara vid andra köp, t.ex. försäljning till annan näringsidkare, i två år (32 § 2 stycket köplagen 1990:931)). Skillnaden med reparationer som faller under garantin och de som faller utanför garantin är att, som ni kanske vet, vid reparationer utanför garantin är det köparen som ska bevisa att felet i varan är ett sådant fel som följer av köplagarna och inte beror på köparen själv, t.ex. vanvård eller att köparen inte följt produktanvisningar. För försäljningar till andra än konsumenter gäller ansvaret för i fel i vara i två år endast om inte annat avtalats, eftersom köplagen enligt 3 § är dispositiv, dvs. köplagen gäller endast då inte annat följer av avtal.

Var reklamationen ska göras och åtgärder (reparation)

Efter tre år (två år för andra köpare än konsumenter) anses köparens rätt att göra fel i varan gällande preskriberat. Men inom dessa tre år kan en konsument göra fel gällande och reklamera hos er. Även om ni som säljare hänvisar konsumenten till företaget X eller en annan återförsäljare så har konsumenten fortfarande rätt att vända sig till er med reklamationen, och konsumenten kan kräva att det är ni som sköter kontakten med företaget X. Detta även om ni inte längre är återförsäljare för varumärke X. Har ni som återförsäljare till företaget X avtalat om att de sköter reparationer av en felaktig vara men det är t.ex. kunden som ska stå för kostanden för frakten av den felaktiga varan till X är det fortfarande er som säljare kostanden ska ligga på om det är fel i varan och köparen gör det gällande. När en köpare gör gällande att det är fel i vara och detta fel ska åtgärdas ska inte köparen stå för kostnaderna för t.ex. en reparation, inkluderat eventuella fraktkostnader.

I 46 § konsumentköplagen finns en rätt för konsumenten att direkt vända sig till en säljare i tidigare led (t.ex. företaget X) om säljaren där konsumenten köpte varan från bl.a. har upphört med sin verksamhet, med detta menas dock t.ex. att en livsmedelsbutik har blivit en taxiverksamhet. För att ni inte ska behöva ta emot reklamationer krävs det att ni upphör med er verksamhet. Att ni endast slutat vara återförsäljare innebär inte att man kan tvinga konsumenten att istället för till er rikta sina krav direkt till t.ex. företaget X.

Sammanfattningsvis kan ni inte tvinga köparen att vända sig direkt till t.ex. företaget X eller någon annan om köparen reklamerar fel i vara och kräver t.ex. en reparation enligt garantin.

Hoppas att svaret var till er hjälp. Om ni har ytterligare funderingar om saken kan ni återkomma till mig.

E-post: bartu.bugdayli@lawline.se

Bartu Bugdayli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1343)
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?
2022-01-11 Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?
2022-01-10 Gäller reklamationsrätten när säljaren har utgett en kortare garanti?

Alla besvarade frågor (98477)