Fråga om skillnad på rättsföljder mellan tillsvidareanställning och en tidsbegränsning

2015-10-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Finns det några viktiga skillnader i rättsföljder mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Reglerna om anställningsformer är stadgat i lagen om anställningsskydd (LAS) som du finner du: här

Enligt 4 § i LAS kännetecknas en tidsbegränsad anställning av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid, under visst arbete eller dylikt. Vid tidens utgång upphör anställningen utan att det behövs någon uppsägning och utan något krav på saklig grund. Det kan alltså vara så att anställningen upphör efter tidens utgång eller när arbetet som avtalats om är slutfört.
I vissa fall aktualiseras dock regler om underrättelse, varsel, överläggning och företrädesrätt till återanställning då anställningen har utgått. Det är inte möjligt att bringa en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid om den anställde grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet. Detta går att utläsa i LAS 15 §.

LAS bygger på en presumtion om tillsvidareanställning, även om tidsbegränsade avtal. Anställningen anses gälla tills vidare, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om någonting annat eller om det annars med hänsyn till vad som förevarit mellan dem eller till förhållandets natur får anses avtalat att anställningen ska gälla för begränsad tid. Enligt praxis från Arbetsdomstolen (AD) ankommer det på den som hävdar att anställningen tidsbegränsats att bevisa sitt påstående, om det uppstår en tvist mellan parterna i framtiden. En tillsvidareanställning kan upphöra på flera sätt:
- Enligt LAS kan det ske genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen, genom avskedande eller genom att arbetstagaren frånträder anställningen.

- Eller genom 33 § där det stadgas att: "Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg."
- "Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning, ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning."
- Men vanligaste anledningen till uppsägning vid tillsvidareanställning är att den upphör som en följd av arbetstagarens utevaro och eller genom överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Dessa är alltså de mest väsentliga skillnaderna!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll