FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt16/05/2021

Fråga om skatt på inkomst - bl.a. hur grundavdraget beräknas och den skattskyldiges uppgiftsskyldighet

Hej!

Om man prostituerar sig, hur mycket av pengarna man tjänar kan man sätta in på sin bank utan att behöva betala skatt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om inkomstskatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).

Om du är bosatt, vistas stadigvarande eller har en väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller från ett annat land (3 kap. 3 § IL, 3 kap. 8 § IL). Jag kommer utgå ifrån att du är obegränsat skattskyldig vid besvarandet av denna fråga.

Som obegränsat skattskyldig ska du alltså beskattas för samtliga inkomster. Det finns dock en lägsta gräns för när en fysisk person ska börja betala inkomstskatt, detta kallas för grundavdraget (63 kap. 2 § IL). Hur grundavdraget beräknas följer av 63 kap. 3 § IL. Grundavdraget syftar till att minska skatten för låg- och medelinkomsttagare och undantar en del av inkomsten från skatt. Du behöver inte begära grundavdrag vid deklarationen, det medges och beräknas automatiskt.

År 2021 är grundavdraget:

- 20 200 kr vid låga inkomster

- som högst 36 700 kr

- som lägst 14 000 kr vid höga inkomster.

Den som deklarerar har ett långgående ansvar att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i sin deklaration till Skatteverket (31 kap. 2 § SFL). När alla uppgifter om den skattskyldige har lämnats till Skatteverket ska Skatteverket fatta beslut om skatt, 56 kap. 2 § SFL).

Om den skattskyldige skulle brista i sitt ansvar (uppgiftsskyldigheten) kan sanktionsregler aktualiseras. Brist i uppgiftsskyldigheten kan innebära lämnande av "oriktig uppgift" och kan medföra skattetillägg (49 kap. 4 § SFL) eller ansvar för skattebrott (2 § skattebrottslagen). Skattetillägg är en procentsats som läggs på och baseras på den skatt som inte har betalats in till skatteverket pga den oriktiga uppgiften, procentsatsen är 40 % (49 kap. 11 § SFL). Om du exempelvis har betalat 10 000 kr för lite i skatt innebär skattetillägget att du blir skyldig att betala 10 000 x 0,4 = 14 000 kr. Det innebär således en ekonomisk risk att ej redovisa samtliga inkomster till skatteverket. Du kan i efterhand göra en s.k. "frivillig rättelse" innan Skatteverket hinner upptäcka felet, i en sådan situation blir det ett undantag från skattetillägg (49 kap. 10 § SFL).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”