Fråga om rätt i nekad begäran att ta del av betygsuppgift elektroniskt

FRÅGA
Jag försökte begära ut en students betyg från Örebro Universitet elektroniskt men nekades. Har de rätt att göra detta? Betyg är en offentlig handling och de på Örebro Universitet menade att detta gällde endast för skriftligt betyg och inte elektroniskt.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Vad som gäller för utlämnande av en allmän handling regleras i Tryckfrihetsförordningens (TF) kap. 2.

I TF 2:3 framgår vad som krävs för att en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel ska anses som en allmän handling. Som ett första kriterium här fordras att handlingen endera är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Ett betyg framtaget vid ett universitet får anses vara upprättat där.

I TF 2:7 framgår att en handling ska anses upprättad när den har expedierats. Med expedierad handling förstås att handlingen slutbehandlats i relation till det ärende handlingen hänför sig till. Ett slutligt justerat och avgivet samt utgivet betyg får anses vara expedierad.

Det som kommer att vara avgörande för huruvida du kan få ut en betygsuppgift elektroniskt är om uppgiften även förvaras så som en elektronisk handling hos universitetet. I TF 2:3 andra stycket framgår att en upptagning (här förstått elektronisk fil) anses förvarad hos myndigheten om den är tillgänglig för myndigheten med ett tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. Om betygsuppgiften således finns på en fil tillgänglig från en dator som myndigheten har tillgänglig är betygsuppgiften i elektroniskt format att anse som en allmän handling, vilken universitetet är skyldig att på begäran ge ut, jfr TF 2:12. Universitetet får förmodat inte ens ifrågasätta din begäran i detta avseende, jfr TF 2:15 tredje stycket.

Som ett exempel på filformat som anses vara allmän handling så har högsta förvaltningsdomstolen ansett att s.k. global- och cookiefiler även utgör allmänna handlingar, jfr RÅ 1999 ref. 18.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84437)