Fråga om prövningstillstånd avseende 3 kap. 1 § BrB med anledning av ikraftträdande lagändring 1 januari 2020 medför för betydelse gällande tidsbestämt straff

FRÅGA
Hej,Har en fråga kring ett beviljat prövningstillstånd i HD där GM är dömd till mord i tingsrätt och hovrätt.Vad innebär detta nu när HD beviljat PT?Kan rubriceringen komma att ändras eller är det enbart påföljden som kan ändras?Straff för mord är 10-18 år och Hovrätten har dömt till 16 år. Brottet har begåtts efter de nya lagarna som infördes 2020-01-01.Kan förmildrande omständigheter tas i beaktning?Vad är tidsaspekt från det att HD meddelade pt till parterna eventuellt får förändring av påföljden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min gissning är att din fråga tar sikte på nyligen prövningstillstånds beviljade mål: B 6041-20. Analysen nedan utgår från det.

Den aktuella straffbestämmelsen finns i 3 kap. 1 § BrB. Regeln har föregåtts av en politisk debatt och ändrats ett flertal gånger, senast 1 januari 2020 (prop. 2018/19:138). Att flera ändringar företagits på kort tid har sin anledning i att man inte uppnådde önskad effekt, vad som framhölls i lagmotiven blev inte verklighet vid rättstillämpningen i praktiken. Lagtexten var helt enkelt undermålig; den stämde inte överens med lagstiftarens vilja. I konflikt mellan förarbeten och lagtext går lagtextens ordalydelsen enligt rättskällehierarkin före, särskilt i brottmål där legalitetsprincipen och förutsägbarhet för den enskilde är av yttersta vikt. Den övergripande tanken med den senaste ändringen och tidigare ändringar är att livstidsstraff ska utdömas i allt högre utsträckning vid fällande dom för mord.

I händelse av lagändringar blir rättsläget ibland lite oklart. Vad händer med prejudicerande rättsfall från tiden före ändringen? Vilken betydelse tillmäts doktrin tiden före? Också rena tolkningsfrågor av ordalydelsen kan ge upphov till huvudvärk. Där befinner vi oss nu i och med ändringen. Högsta domstolen har därför nu i egenskap av vägledande instans, anledning att visa vägen för landets jurister och underinstanser vad ändringen innebär i ett specifikt, avgränsat fall.

Vari består osäkerheten?

Utgångspunkten för straffmätningen före 2020, var att straffvärdet för ett mord motsvarar 14 års fängelse. För att straffet som i B 6041-20, ska bestämmas till 16 års fängelse bör omständigheterna sammantaget tydligt tala för ett högre straff.

Som nämnt finns det en politisk önskan om att betydligt fler mord ska resultera i livstids fängelse. Avsikten syns i lagens förarbeten (prop. 2018/19:138) i det att mord där straffvärdet legat på 15-18 års fängelse i stället ska föranleda livstids fängelse. Tydligen skulle straffet i föreliggande fall då normalmässigt bestämmas till livstids fängelse då brottet begicks efter ändringen. I åtanke måste man likväl ha lagtextens uppbyggnad. Den räknar upp ett antal omständigheter som talar i riktning för livstids fängelse, bland annat om gärningen inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

Prövningstillståndet

När Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd brukar prejudikatsfrågan avgränsa vad som ska prövas i målet. Det är nämligen inte alltid så att målet prövas in sin helhet igen, utan kan t.ex. antingen avse själva skuldfrågan; frias eller fällas. Eller liksom här, riktas in på straffmätningen dvs. påföljdsdelen. Särskilt, anger HD, gäller fråga om längden på ett tidsbestämt straff (jfr NJA 2013 s. 376). Alltså bör det röra sig om ett tidsbestämt straff och inte livstids fängelse som 16 års fängelse skulle resultera i enligt lagmotiven. Frågan är bara hur långt det tidsbestämda straffet ska vara. När normalpåföljden som förutsätter att varken förmildrande eller försvårande omständigheter var 14 år innan lagändringen, ska då lagändringen som i sig syftar till att resultera i fler livstidsstraff medföra att normalpåföljden höjs? Min gissning är att det är denna fråga HD ska ta ställning till. Hovrätten har mot bakgrund att enligt deras mening varken försvårande eller förmildrande omständigheter fanns, uppenbarligen utgått från att ändringen innebär höjning av normalpåföljden då den bestämdes inte till 14 år utan till 16 år.

Förmildrande/försvårande omständigheter?

GM har i sitt överklagande till HD framhållit att förmildrande omständigheter inte beaktats vid straffmätningen. Detta kan även föranleda en ändring av rubriceringen från mord till dråp, gränsdragningen därimellan är mycket svår och det finns en uppsjö rättsfall om den problematiken. Någon annan rubricering än mord är av att allt att döma emellertid inte aktuellt.

Kopplade till straffmätningen finns specialbestämmelser i 29 kap. BrB. Portalstadgande finns i 29 kap. 1 § BrB. GM har särskilt åberopat 29 kap. 5 § p.9 BrB "om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar". Punkten är en slags generalklausul eller s.k "slasktratt" som kan sägas sätta en skälighetsgräns och där allt som inte passar in under de andra punkterna, men är likvärdigt faller in under.

Å andra sidan menar åklagaren att det finns försvårande omständigheter. Hon menar att GM med en inte obetydlig kraft orsakat skadorna och att dessa inneburit lidande, jfr påståendet med ovannämnda rekvisit i 3 kap. 1 § BrB som talar för livstids fängelse. Till stöd för sin argumentation åberopar åklagaren det i prövningstillståndet nämnda rättsfall NJA 2013 s. 376. Med hänsyn till att samma mål tas upp i HDs skrivelse, kan det tänkas att HD landar i samma straffvärde som tingsrätt och hovrätt men med anledning av försvårande omständighet. Varken kortare eller längre fängelsestraff än 16 års fängelse kan således uteslutas.

Sammanfattning

Det finns ett antal olika tänkbara hypotetiska alternativ till hur HDs dom slutligen utfaller av vilka alla påverkar rättstillämpningen framgent.

1.HD anser att varken försvårande eller förmildrande omständigheter har påvisats och normalpåföljden för mord ska vara densamma som innan lagändringen och sänker därför straffet (14 år fängelse)2.HD anser att varken försvårande eller förmildrande omständigheter har påvisats, men normalpåföljden för mord ska skärpas i ljuset av att fler ska dömas till livstids fängelse, domen står sig (15-18 år fängelse, troligen 16 år)3.HD finner omständigheterna försvårande, normalpåföljden för mord står sig (14-18 års fängelse, troligen 15 år och uppåt)4.HD finner omständigheterna försvårande, normalpåföljden för mord skärps (15-18 års fängelse, troligen 16 år och uppåt)5.HD finner omständigheterna förmildrande, normalpåföljden står sig (12-14 år fängelse)6.HD finner omständigheterna förmildrande, normalpåföljden skärps (12-16 år fängelse)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93123)