Fråga om när semesterersättning ska betalas ut vid anställningens upphörande

FRÅGA
Hej. Jag blev uppsagd från min arbetsplats (Scandic Anglais) den 3/4. Jag gjorde mitt sista arbetspass den 28/4 & uppsägningstiden löpte ut den 3/5. Har 25 semesterdagar innestående. Läste att arbetsgivaren ska betala ut semesterersättningen senast en månad efter anställningen löpt ut. Nu säger de att jag får den som slutlön först den 15/6, vilket är ordinarie utbetalningsdag. Är det rimligt, eller bör jag få utbetalningen den 3/6?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om utbetalning av lön

Arbetsrättsliga frågor brukar regleras i lagen om anställningsskydd, eller LAS, om inte i kollektivavtal. Vissa bestämmelser är tvingande och andra är semidispositiva, vilket innebär att de kan avtals bort genom ett kollektivavtal som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer förhandlar fram för vissa branscher.

Utbetalning av lön är en sådan fråga som, av lagstiftaren, har lämnats till arbetsgivaren och arbetstagaren att bestämma om. Detta borde framgå av anställningsavtalet. Om inte det framgår, kan det finnas kollektivavtal som reglerar detta.

Semesterersättning

Vad gäller fråga om semesterersättning finns det en specifik lag som reglerar detta, nämligen i semesterlagen.

Enligt 26 § semesterlagen ska arbetsgivaren betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. Om anställningen upphör innan arbetstagaren får sin semesterlön utbetald som tjänats, 28 § semesterlagen. Finns undantag i 30 b och 31 § § semesterlagen, men dessa blir inte tillämpliga med hänsyn till vad som framgår av din fråga. Semesterersättning ska betalas ut utan dröjsmål och senast en månad från anställningens upphörande, 30 § semesterlagen.

Enligt lagmotiven (prop 1976/77:90) kan det uppstå hinder mot att betala senast en månad efter anställningens upphörande. Ett sådant hinder kan vara att det är av datatekniska skäl svårt att beräkna och betala ut slutlönen på den avlöningsdag som följer närmast efter anställningens upphörande. Om ett sådant hinder föreligger ska utbetalningen av semesterersättningen ske på den ordinäre avlöningsdagen närmast efter det att hindret har upphört.

Det ska dock nämnas att 30 § är dispositiv och avsteg får ske genom kollektivavtal som har träffats eller godkänts av central arbetstagarorganisation, 2 a § semesterlagen.

Bedömning

Anställningens upphörande ska räknas från när uppsägningstiden löper ut. Detta följer av att anställningen i sig inte upphör när du blev uppsagd om upphörandet är förenat med uppsägningstid. I ditt fall blev du uppsagd 3/4 men uppsägningstiden löpte ut 3/5 (en månads uppsägningstid). Det innebär att betalningen ska ske senast en månad räknat från 3/5. Betalningen ska således ske senast 3/6 som utgångspunkt.

Det kan dock föreligga hinder som gör att betalningen försenas, varför du får semesterersättningen utbetalt 1–2 veckor senare än det som gäller som huvudregeln. En alternativ förklaring kan vara att det har reglerats annat i kollektivavtal på din arbetsplats. Det bästa är därför att du kontaktar någon facklig ansvarig om du vill veta hur det ligger till.

Med vänliga hälsningar.

André Tito
Fick du svar på din fråga?