Fråga om när man kan komma att bedömas ha en väsentlig anknytning till Sverige ur ett skattehänseende

FRÅGA
HejJag har tidigare kontakt med en av era jurister som besvarat mina frågor. Nu har jag en annan fråga gällande framtida skattesituation vid eventuellt husköp i Sverige.Fakta:Jag och min fru har varit bosatta utanför Sverige sedan 1976 (Zambia, Syd-Afrika, USA, Italien, Kina och senaste 3 åren i Thailand), utan avbrott. I Skatteverkets "Personbevis" klassificeras jag som utflyttad 1980-12-03 och min fru 1992-10-23. Vi är båda Svenska medborgare.Jag har varit anställd vid Svenska dotterbolag utomlands hela tiden (men UTAN inkomst från SVERIGE). Vi är nu pensionärer och uppbär pension från Sverige med SINK beslut om reducerad skatt.Vi bor sedan 2012-07 på heltid i Thailand, med ett-årigt Thai Retirement Visum som förnyas varje år. Vi äger det hus i Thailand där vi bor. Vi har inga som helst anknytningar till Sverige, inga fastigheter, inget ekonomiskt engagemang, inga barn i Sverige, oxo utflyttade sedan många år. (Min 97-åriga mor bor och äger en fastighet i Stockholm).Vi besöker Sverige två manader varje år, hyr semesterbostad eller bor hos släkt.Ny situation:Vi funderar på att skaffa hus i Sverige där vi kan vistas, dock alltid mindre än 6 månader varje år. En fritidsbostad vore problemfritt ur Svensk skattesynpunkt. MEN om vi skaffar en bostadsrätt eller villa - hur blir då situationen? Med anledning av vår långa utomlandsvistelse och bosättning i Thailand - kan vi fortfarande anses som "utan väsentlig anknytning"?Tack!
SVAR

Hej, och återigen tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

I inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet.

Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, tillhör den sistnämnda kategorin; obegränsat skattskyldiga (se 3 kap. 3 § IL här).

Som obegränsat skattskyldig är man skyldig att beskatta alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (se 3 kap. 8 § IL här). Dock med undantag för skattskyldighet vid vistelse utomlands med anledning av anställning.

Begränsat skattskyldiga är den/de som inte är obegränsat skattskyldiga eller tillhör en utländsk stats beskickning eller konsulat. Som begränsat skattskyldig är man endast skyldig att beskatta inkomster enligt vad som följer av 3 kap. 18 § IL (se här).

I Ditt fall har Du med anledning av Din långvariga vistelse utomlands kommit att betrakta som begränsat skattskyldig i IL:s mening. Du avser nu att skaffa hus i Sverige för Dina visiter och undrar nu om ett ev. husköp kan komma att innebära att Du istället kan komma att bedömas vara obegränsat skattskyldig i lagens mening.

För att förhindra skenbosättning i utlandet finns det en presumtionsregel som innebär att om någon antingen är svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige under minst tio år ska han anses fortsatt bosatt i Sverige i fem år från avresan från Sverige, om det inte visar sig att vederbörande under beskattningsåret inte haft väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år övergår bevisbördan för väsentlig anknytning på skatteverket.

I 3 kap. 7 § exemplifieras omständigheter som ligger till grund för bedömningen av om det finns en sådan väsentlig anknytning som avses i 3 kap. 3 § IL; i fråga om obegränsad skattskyldighet. Omständigheter som skatteverket i sin bedömning tar i beaktning är bl.a. svenskt medborgarskap, familjeanknytning, hur länge man varit bosatt i Sverige, huruvida man är att betrakta som varaktigt bosatt på den utländska orten och om vistelsen utomlands endast är till följd av studier eller av hälsoskäl.

Vad skatteverket också har att beakta är om vederbörande har en bostad i Sverige som är inrättad för s.k. åretruntbruk, om han/hon bedriver näringsverksamhet i Sverige eller på något sätt skulle vara ekonomiskt involverad och därigenom skulle inneha tillgångar som ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Även andra liknande förhållanden, som talar för att man trots sin utomlandsvistelse skulle kunna tänkas ha en väsentlig anknytning till Sverige, tas med i bedömningen.

Det ska särskilt noteras att att uppräkningen av omständigheter som tyder på att personen ska anses bosatt i Sverige inte ska förstås så att den utflyttade ska anses bosatt i Sverige så snart någon av de särskilt angivna förhållandena föreligger utan att en avvägning måste ske av samtliga faktorer som kan vara av betydelse för att avgöra bosättningsfrågan. Hänsyn ska tas till den anknytning som den utflyttade har i förhållande till det nya hemland också. I bedömningen har man också att beakta vad avsikten med husköpet är och har varit. Det faktum att man kommit att få en starkare anknytning till det nya hemlandet utesluter inte heller möjligheten att bedömas ha en väsentlig anknytning till Sverige om det kan utrönas att det finns en avsikt att i framtiden återvända till Sverige.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll