FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/03/2016

Fråga om möjlighet att utfå styrelsearvode i en samfällighetsförening

Vilken möjlighet finns det för en styrelse i en samfällighet att ta ut styrelsearvode?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Förfarandena i och med en samfällighetsförening regleras i lag om förvaltning av samfälligheter.

Vad gäller styrelsens arvode, såvitt sådan finns, i en samfällighetsförening regleras inte det ingående genom lagtext. Detta förmodat för att samfällighetsföreningar vida kan skilja sig i art och omfattning. Därför har möjligheterna till styrelsens arvode lämnats att helt och hållet beslutas inom föreningarna själva genom sina stadgar.

Följer stadgarna den typiska mallen för samfällighetsföreningar bör dem föreskriva att beslut om tilldelning av arvode samt dess storlek skall fattas årligen av den ordinarie föreningsstämman. Härigenom kan föreningen besluta att antingen dela ut en fast klumpsumma som det sedan är upp till styrelsen att fördela sinsemellan, eller om ett dedikerat belopp till varje styrelseledamot. Vanligtvis tar då ordföranden och ibland även kassören en större del än ledamöterna, eftersom dessas arbetsbörda vanligtvis är tyngre. Stämman kan även besluta om tid för utbetalning av styrelsearvodet, såvitt detta inte redan finns föreskrivet i föreningens stadgar.

När det kommer till arvodets storlek finns det sällan några konkreta tumregler att förhålla sig till. Detta därför att, likt ovan anfört, samfällighetsföreningar kan komma att skilja sig vida i art och omfattning och så även dess nödgade arbetsinsats för förvaltning. Rimligtvis bör arvodet återspegla normalgraden av den nedlagda arbetsbördan i och med uppdraget med hänsyn till arbetets art och eventuella krav på specifik kompetens.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000