Fråga om möjlighet att ta del av provsvar

Hej,

Jag har försökt få ut mitt barns matteprov från högstadiet (han går på en kommunal skola). Jag vill få hem proven för att kunna hjälpa mitt barn med hur hen bättre ska förstå vad som krävs när det gäller hur svar skall utformas.

Enligt läraren lämnas dessa inte ut till föräldrar eftersom läraren vill kunna återanvända dem i fler årskurser. Jag har nu erbjudits möjligheten att besöka skolan på skoltid för att få se proven, dock får jag varken kopiera eller fota av dessa.

Jag har informerat både lärare och rektor om att jag vill få se hur mitt barn svarat och även hur dessa svar bedöms för att kunna sitta tillsammans med honom och gå igenom frågor och svar för att hjälpa honom lyckas bättre. Mitt barn har själv uttryckt oro för att hans betyg sjunker i ämnet och vill ha hjälp hemifrån för att öka sina möjligheter till högre betyg.

Stämmer det att skolan har rätt att neka mig att få ut dessa prov? Om inte, hur ska jag gå vidare för att kunna hjälpa mitt barn?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (här) framgår att envar har rätt att ta del av allmänna handlingar. De frågor som måste besvaras avseende din sons prov är alltså:

1. Utgör provet en handling?

2. Är handlingen i så fall allmän?

Begreppet handling definieras i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (här) som bl.a. en framställning i skrift. Detta inkluderar alltså till exempel prov. Av detta följer att provet är en handling.

Vidare krävs som sagt att handlingen skall vara allmän. Detta är fallet om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till myndigheten eller är upprättad där, se 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen. I detta avseende kan först konstateras att begreppet myndighet omfattar alla organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Detta inkluderar kommunala skolor. Handlingen är vidare utifrån vad du berättat antingen upprättad på skolan eller att se som inkommen dit, se 2 kap. 6-7§§ tryckfrihetsförordningen (här). Att du erbjuds komma till skolan för att få se proven borde även innebära att de förvaras där, se 2 kap. 3 § 2 st tryckfrihetsförordningen. Detta leder alltså till slutsatsen att provet i fråga är allmän och således omfattas av offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.

Följden av det redovisade är att skolan enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (här) på din begäran genast (vilket verkligen avser på en gång), utan avgift och syftes-/identitetsefterforskning (2 kap. 14 § 3 st. tryckfrihetsförordningen, här) skall tillhandahålla den aktuella handlingen. Tillhandahålla i detta avseende innebär att du ska få titta på dem, varvid du även får fotografera o.s.v. (eftersom de inte är sekretessbelagda).

Du har även rätt att begära att få ut en kopia på handlingen mot fast avgift enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen (här). Avgiftsnivåerna regleras i avgiftsförordningen, men uppgår till 50 kr för de första 10 sidorna och därefter 2 kr/sida.

Sammanfattningsvis gäller alltså att du har rätt att få se proven och då har rätt att fota. Du har även rätt att få kopior på proven, mot en mindre avgift.

Hoppas att du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”