Fråga om misstankeregister & gallring av domar

2017-08-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Om en person blir dömd till ungdomsvård när denne är under 18 år så försvinner uppgiterna ur belastningsregistret efter 5 år. När försvinner denne person ur spanings- och misstankeregistret? Finns uppgifterna om domen alltid kvar någonstans? MVH
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När försvinner uppgifter ur misstankeregistret?

Regler om misstankeregistret finner du i Lag (1998:621) om misstankeregister.

I 13 § finns regler om gallring av uppgifter i misstankeregistret. Regeln lyder som följer:

En uppgift i registret skall gallras
1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,
2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller
4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts”.

Finns uppgifterna om domen alltid kvar någonstans?

Vad som gäller avseende domar, beslut och handlingar finns att läsa på domstolens hemsida. Där säg det att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.

Domar arkiveras initialt hos domstolarna själva, medan äldre handlingar som domstolen inte längre har i sina arkiv finns hos Riksarkivet. Utförlig information i frågan finns på respektive domstols hemsida, se exempelvis det som står på Lunds tingsrätts hemsida om gallring av allmänna handlingar, såsom domar.

I lagen regleras gallring av allmänna handlingar i Arkivlag (1990:782) där det i 10 § sägs att allmänna handlingar får gallras, vilket innebär att vissa handlingar kastas. Möjligheten att gallra begränsas genom bestämmelser i Arkivförordningen, där det i 14 § sägs att Statliga myndigheter får gallra allmänna handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföreskrifter finns i lag eller förordning. Ytterligare reglering finns även i Riksarkivets föreskrifter.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2642)
2021-07-31 Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?
2021-07-31 När en husrannsakan får genomföras
2021-07-30 Kan kungen åtalas?
2021-07-29 Griftefridsbrott

Alla besvarade frågor (94568)