Fråga om lönediskriminering

2020-04-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om lönediskriminering. Jag tillhör ingen av grupperna som förefaller vara grunden för diskriminering. Däremot blir jag missgynnad i lönesättningen år efter år och fast jag har jobbat länge och har längre utbildning och legitimation har jag lägre lön än nya personer får som ingångslön utan legitimation. Kan det räknas som en form av lönediskriminering?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du anger i din fråga så finns det vissa grunder för att diskriminering ska föreligga, något som framgår av 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (DL). Som jag förstår dig så undrar du om din situation rör sig om direkt diskriminering enligt 1 kap. 4 § 1 p DL, för att så ska vara fallet krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda. Det ska röra sig om att någon (i detta fall du) missgynnas, genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Som du konstaterade i din fråga faller du inte in under någon av dessa grunder och därmed rör det sig inte om direkt diskriminering, Min rekommendation till dig är således att vända dig till det fackförbund som gäller på din arbetsplats och se om det möjligtvis finns några gällande regler i ert kollektivavtal som reglerar just lönefrågan. Utöver det kan du även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för ytterligare kostnadsfri rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kjellkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll