Fråga om löneavdrag

2020-09-29 i Övrigt
FRÅGA
Kan min arbetsgivare sänka min lön pga "försummelse av arbetsuppgifter"? Om jag har t ex inte suttit mina timmar på jobbet och gått hem tidigare? finns det något lag kring det? och i så fall hur mycket kan min lön säknas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser i lagen om anställningsskydd

Att sänka någons lön på grund av att arbetstagaren inte utfört sina arbetsuppgifter tillfredsställande skulle stå i strid med (lagen om anställningsskydd) och (arbetstidslagen). Om du däremot gått hem tidigare från jobbet kommer arbetsgivaren troligtvis dra av dessa timmar från din månadslön. Nu vet jag inte hur många timmar det handlar om men om vi säger att du gått hem fyra timmar för tidigt med en lön på 200 kr i timmen kommer du få avdrag på 800 kr vid nästa löneutbetalning.

Bestämmelser i arbetsmiljölagen

Eftersom du gått hem tidigare från arbetet och din arbetsgivare verkar missnöjd med hur du sköter arbetet verkar det som att arbetsplatsen inte fungerar som det är tänkt enligt arbetsmiljölagen.

Som en generell utgångspunkt gäller att en arbetsplats ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala tekniska utvecklingen i samhället. Vidare gäller att arbetsförhållande ska anpassas till människors olika förutsättningar och psykiskt avseende. Arbetstagaren ska även ges möjlighet att medverka till utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid ska även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas.

Vidare gäller att det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Det ska även eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar (2 kap. 1 § arbetsmiljölagen). En arbetsgivare och arbetstagare ska även samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (3 kap. 1 a § arbetsmiljölagen).

Sänka lönen efter överenskommelse

Vid tillfällen då arbetsgivaren vill sänka den anställdas lön är det vanligt att arbetsgivaren säger upp den pågående anställningen och därefter erbjuder en ny anställning med nya anställningsvillkor och lägre lön.

Accepterar inte den anställde de nya villkoren riskerar denne att sägas upp på grund av arbetsbrist. Företaget har alltså av kostnadsskäl inte möjlighet att ha kvar anställningar med de högre lönerna. I en sådan situation måste dock arbetsgivaren förhandla med den fackliga organisation som den anställde eventuellt tillhör (10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det gäller även om arbetsgivaren saknar kollektivavtal (13 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Finns det kollektivavtal får arbetsgivaren inte sänka anställdas löner utan medgivande från de parter som har ingått avtalet.

Sammanfattningsvis

Din arbetsgivare kan inte dra av timmar från din lön endast på den grunden att du inte skött ditt arbete tillfredsställande enligt honom eller henne. Däremot kommer du troligtvis få avdrag på lönen motsvarande de timmar du gått hem för tidigt från arbetet. Hur stort löneavdraget blir beror på hur många timmar det handlar om och beroende på vad din timlön är. Om man läser mellan raderna kanske det handlar om att arbetsplatsen inte fungerar som den ska enligt arbetsmiljölagen och att det kanske är anledningen till att du gått hem tidigare från arbetsplatsen.

Hur det nu förhåller sig med det vet jag däremot inte. Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med din arbetstagarorganisation och berätta om din situation och se om de kan hjälpa dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?