Fråga om lagstöd för en kommunal byggnadsnämnd att tillämpa Naturvårdsverkets riktlinjer och allmänna råd som motivering i betungande beslut mot enskild

2016-03-23 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilka lagrum som säger att det är naturvårdsverkets "regler" som ska användas vid bedömningen om enskilt avlopp vid bygglovsfrågor? Vad är det konkret som ger byggnadsnämnden rätt att säga: "1 meter infiltrationsjord ska finnas under en infiltrationsbädd, så står det i naturvårdsverkets; "Små avloppsanläggningar Handbok till allmänna råd". Vilka lagrum är det säger att det är där man landar vid en fråga om bygglov?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

I Miljöbalkens 9 kap. 7 § framgår att:

”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.

Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.”

Genom denna bestämmelse förstås att kommunen kan meddela föreskrifter rörandes vad som krävs för att få inrätta en dylik anläggning. Härutöver föreskrivs i Miljöbalkens 9 kap. 8 § att:

”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstol.

Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen. Om den miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan, får regeringen föreskriva att en kommunal nämnd skall pröva frågor om tillstånd. Tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall alltid prövas av länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet skall enligt vad regeringen föreskriver göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen.”

Utav denna bestämmelse förstås att regeringen genom en förordning kan föreskriva att ålägga de kommunala nämnderna att pröva tillståndsfrågor för beviljandet av uppförande av dylika anläggningar. Detta har gjorts genom förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jfr bl.a. 14 och 18 §§.

Hur detta sedan har tagits upp i de kommunala föreskrifterna och riktlinjerna i relation till hur kommunerna ska tillämpa Naturvårdsverkets handbok blir svårare att besvara, eftersom det inte framgår vilken kommuns byggnadsnämnd som meddelat beslutet. Här rekommenderar jag att du kontaktar den aktuella kommunen med begäran om att utfå dessa föreskrifter.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (369)
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?
2020-10-17 Upphandlingsprocessen från anbud till accept

Alla besvarade frågor (85316)