Fråga om hur länge en person omedelbart kan tvångsomhändertas med stöd av LVU

2016-03-20 i Myndigheter
FRÅGA
Hur länge kan man ha s.k akut/omedelbart LVU?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

I Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns bestämmelser om tidsramarna för ett s.k. omedelbart omhändertagande. I LVU 6-7 §§ framgår att om socialnämnden beslutat att omedelbart omhänderta någon under 20 år så ska detta beslutet underkastas rättslig prövning av förvaltningsrätten inom en vecka från dess att socialnämndens beslut fattades. Därefter ska förvaltningsrätten endera fastslå eller upphäva beslutet om omedelbart omhändertagande. Även detta ska ske inom en vecka såvitt synnerliga hinder, vilka kan motivera en förlängning av denna tid.

Fastställs beslutet om omedelbart omhändertagande har socialnämnden därefter fyra veckor på sig att inkomma med en ansökan till förvaltningsrätten om att den unge ska beredas vård, LVU 8 §. Denna tid kan även förlängas genom att socialnämnden ansöker om detta hos förvaltningsrätten. Ett beslut om omedelbart omhändertagande upphör om socialnämnden utan att begära om förlängning av tiden inte inkommit med en ansökan om vård, eller om rätten beslutar att ingen vårdåtgärd ska utföras, LVU 9 §.

Summerat rör det sig således om 6 veckor från dess att beslutet fattats till dess beslut om vårdåtgärd ska vara fastställt. Denna tid är dock beroende av att varken förvaltningsrätten förlängt sin ursprungliga handläggningstid p.g.a. synnerliga hinder eller att socialnämnden efter förvaltningsrättens beslut inte ansökt om tidsförlängning i och med deras vårdutredning.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (368)
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?
2020-10-17 Upphandlingsprocessen från anbud till accept
2020-10-16 Kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del håller med MMD:s bedömning om MÖD inte meddelar prövningstillstånd?

Alla besvarade frågor (85277)