Fråga om giltighet av ett muntligt avtal för lägenhetsarrende samt skäligt vederlag för en biluppställningsplats

2016-03-18 i Arrende
FRÅGA
Kan man ta ut hyra för uppställningsplats för bil med enbart muntligt avtal, det finns alltså inget skrivet? Vad är skälig hyra i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Ifråga om upplåtelser av jord är det Jordabalken (JB) som utgör tillämplig lagstiftning.

En upplåtelse om nyttjande av jord mot vederlag betraktas rättsligt sett som ett s.k. lägenhetsarrende såvitt nyttjandet inte avser jordbruks-/anläggnings- eller bostadsändamål, JB 8:1.

Ett avtal om lägenhetsarrende ska upprättas skriftligen om inte annat överenskommes, således går det att som du säger att ta ut vederlag för upplåtande av en uppställningsplats för bil genom ett muntligt avtal. Värt att notera är att den legala uppsägningstiden för lägenhetsarrende är fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen, såvitt ingen annan uppsägningstid är avtalad, JB 8:5. Härav kan det ändå vara att rekommendera att upprätta ett skriftligt avtal där såväl uppsägningstid som arrendeavgift finns stipulerad.

När det kommer till skälighet beträffande hyresbeloppet är detta beroende av ett antal faktorer där rådande marknadsvärde för uppställning av bil bör vara vägledande. Som ett exempel har Fastighetsägarna i Norr AB rekommenderat en prissättning om mellan 250-300:- för parkeringsplats i anknytning till bostad för Östersundsområdet.

Behöver du hjälp att upprätta ett avtal enligt ovan är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline för fortsatt vägledning. Oss når du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (202)
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?
2020-11-08 Bostadsarrende och rätt till förlängning

Alla besvarade frågor (86388)