Fråga om fiskearrende

2015-04-28 i Arrende
FRÅGA
Vår fiskareförening driver en fiskehamn som bysamfälligheten har upplåtit marken till för "all framtid". Hamnen byggdes 1944 enligt kungliga mark och vattenbyggnadsstyrelsens förslag. 1950 beslöt Byn att ta ut arrende för fiskebodarna, fiskareföreningen skrev då till Mark vattenbyggnadsstyrelsen och dom svarade att "ingen annan än fiskareföreningen hade rätt att ta ut avgifter". Dom skrev också att "marken snarast bör avstyckas och lagföras för föreningen. Varvid styrelsen emotser avskrifter av avstycknings och lagfartshandlingar". Detta har dock aldrig blivit gjort. Nu anser bysamfälligheten att avtalet förfallit då all framtid är 49år och att vi måste skriva ett nytt avtal där dom vill införa avgifter för föreningen samt diverse bestämmelser som skulle gynna bysamfälligheten.Frågan är: Är all framtid 49år och förfaller ett sådant avtal med automatik? Vad menade Kungliga mark och vattenbyggnadsstyrelsen med att vi skulle avstycka och lagföra området?Med vänlig hälsning nils
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din huvudsakliga fråga är “Är all framtid 49 år och förfaller ett sådant avtal med automatik?”. Som jag förstår det är det ett arrendeavtal mellan er fiskareförening som arrendatorer och bysamfälligheten som markägare.

Det finns olika typer av arrende, som alla har olika rättsverknignar. För att kunna göra en utredning krävs först och främst att vi avgör vilken typ av arrende det rör sig om. De arrendetyper som existerar är; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och jakt och fiskearrende. Detta är något som borde vara specificerat i ert avtal. De arrendetyper som ligger närmast till hands är dels ett fiskearrende enligt lag (1957:390) om fiskearrenden alternativt ett anläggningsarrende. Om anläggningsarrende kan du läsa i jordabalken 11 kapitlet.

För att ett fiskearrende ska föreligga krävs enligt 1 § lagen om fiskearrende att:

I fråga om avtal, varigenom någon mot vederlag upplåter fiskerätt åt annan (…) om upplåtelsens ändamål är yrkesfiske eller annat fiske som är av väsentlig betydelse för arrendatorns försörjning”

Om ert avtal uppfyller ovan stipluerade krav föreligger ett fiskearrende. För tolkningen av “annat fiske som är av väsentlig betydelse för arrendatorns försörjning” kan sägas följande: Avgörande är huruvida inkomsten av fisket mera varkaktigt faktiskt är av väsentlig betydelse för försörjningen eller inte. Detta krav gäller inte om det är yrkesfiske som ni bedriver – något som verkar vara fallet eftersom ni driver en fiskehamn.

I 2 § lagen om fiskearrende förekskrivs att “avtalet ska upprättas skriftligen. I handlingen skola samtliga villkor upptagas. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan”. Innebörden av denna paragraf är att det föreligger ett strikt krav på skriftlighet.

Längden på upplåtelse av fiske kan antingen ske på minst fem år, eller på arrendatorns livstid (3 §). Frågan är hur “för all framtid” ska tolkas mot bakgrund av detta krav. I 3 § 2 st framkommer att: “ om fiskearrende upplåttits på längre tid än den i 7:5 1 st jordabalken föreskrivna längsta tiden för nyttjanderättens bestånd, äger fjärde stycket nämnda paragraf motsvarande tillämpning”.

Den längsta föreskriva tiden i 7:5 1 st jordabalken är femtio år från det avtalet slöts. Skrivelsen i paragrafen är: “ Avtal om upplåtelse av annan nyttjanderätt än tomträtt är inte bindande längre än femtio år från det avtalet slöts”. Rättsverkningen av att avtalet har föreskrivits på längre tid än femtio år är att fastighetesägaren har möjlighet att frånträda avtalet sedan denn tid gått ut, detta efter att en uppsägning har skett (4 st).

Det verkar vara ifrån nämnda paragraf som jordägaren har hämtat att “49 år är att se som livstid”. Givetvis har ni en möjlighet att sluta ett nytt avtal, men då krävs förhandlingar mellan partnerna för att få fram ett avtalsinnehåll som alla partnerna är överens om. Det är tingsrätten, och arrendenämnden, som handhar frågor av dessa slag.

Om du behöver närmare hjälp med kontakten med jordägaren kan vi erbjuda det via vår egna juristbyrå; Lawline consulting.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (187)
2020-07-31 Överlåtelse av hus på ofri grund
2020-07-30 Försäljning av hus på ofri grund
2020-07-26 Förverkande av jordbruksarrende enligt 8 kap 23§ JB.
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?

Alla besvarade frågor (82628)