Fråga om fel i sålda laddare. Köplagen.

2017-02-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Sålt laddare till en privatperson 4 st. Innan köpet kontrollerades laddarna och alla fungerade. Nu 6 dagar senare hör köparen av sig och säger att endast en funkar. Vad ska jag göra och har hon rätt till att få tillbaka pengarna trots att jag kontrollerade alla innan?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Om du sålt laddaren till en privatperson i egenskap av en privatperson tillämpas köplagen (1990:931).

Att tre av de laddarna du sålt inte fungerar kan enligt köplagen innebära fel i vara och köparen har då rätt till vissa åtgärder.

Av 17 § 1 st. köplagen följer det att en vara man sålt ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om laddarna avviker från detta, t.ex. inte fungerar, anses de vara felaktiga. Vidare anses de felaktiga om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (en köpare räknar med att när hon t.ex. köper laddare att de ska fungera).

Av 18 § köplagen kommer laddarna vidare även anses vara felaktiga om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som du som säljare lämnat vid marknadsföringen av laddarna eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har du t.ex. sagt eller annonserat att laddarna fungerar och de senare visar sig att de inte gör det kommer det anses vara en fel i varan. Av 19 § köplagen följer det vidare att laddarna ska anses vara felaktiga även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. De anses vara felaktiga enligt 19 § köplagen om de inte överensstämmer med sådana uppgifter om deras egenskaper eller användning som du som säljare har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. De anses även felaktiga om du som säljare före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande laddarnas egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (t.ex. om laddarna fungerar eller ej), under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Till sist anses laddarna felaktiga enligt 19 § köplagen om laddarna är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (t.ex. om köparen kunde med med hänsyn till hur mycket hon betalat för laddarna förutsätta att de skulle fungera felfritt).

Tidpunkt för bedömning av om fel föreligger

Enligt 21 § köplagen ska frågan om laddarna ska anses vara felaktiga bedömas då risken för laddarna går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av varorna. Innan avlämnandet står säljaren för risken, efter avlämnandet övergår risken på köparen. Dock gäller det att säljaren svarar för fel som uppkommit före avlämnandet men som uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om felet i laddarna förelegat innan avlämnandet men först upptäckts efter avlämnandet så är du som säljare ansvarig för detta. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått. I frågan säger du att köparen återkommit sex dagar efter köpet till dig och meddelat att tre av laddarna inte fungerar, detta kan tala för att laddarna inte fungerade redan när du sålde dem. Det kan vara osannolikt att tre av fyra laddare gått sönder på sex dagar om de fungerade felfritt vid den tidpunkten du sålde dem. Eller så var det faktiskt så att laddarna gick sönder efter det att köparen fått dem. Vid en tvist kommer det här bli en bevisfråga. Som sagt är det svårt att avgöra när ett fel uppkommit.

När anses då avlämnandet skett?

Av frågan framgår det inte när avlämnandet, och därmed riskövergången, skett. Om det inte framgår av leveransvillkoren i ditt avtal med köparen när risken på varorna övergår finns det regler i köplagen. Om köparen hämtat laddarna hos dig övergår risken för laddarna då köparen tar hand om varorna enligt 6 § köplagen. Om du ordnat med transport för varorna till köparen anses det vara ett transportköp enligt 7 § köplagen. Om det som sagt inte finns villkor för leveransen och riskövergången kommer risken för varan att övergå när du lämnat varan till transportören. Av frågan antar jag att du också är en privatperson och antagligen om ni inte har avtalat om när riskövergången ska ske kommer 7 § 2 st 1 punkten vara aktuell. Alltså som jag tidigare nämnt om du skickat laddarna med t.ex. ett fraktföretag eller posten kommer risken för laddarna att gå över på köparen när du lämnat laddarna till t.ex. fraktföretaget. Om laddarna skulle i detta fall gå sönder under frakten står köparen för risken och kan inte kräva dig för ansvar.

Påföljder vid fel i vara

Vad kan köparen kräva dig som säljare på om det anses föreligga ett fel i laddarna? Av 30 § köplagen får köparen kräva bl.a. avhjälpande, omleverans. prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

Enligt 34 § köplagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Detta innebär att även om köparen kräver prisavdrag eller hävning så har du rätt till att stå för reparation av laddarna, vilket kanske inte är möjligt. Istället för reparation har du enligt 36 § rätt att företa omleverans dvs. skicka nya laddare till köparen, om du har flera laddare. Köparen kan även kräva att du företar omleverans enligt 34 § köplagen om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen kan som sagt inte kräva omleverans om du inte har flera identiska laddare eller reparation om det inte är möjligt.

Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt kan enligt 37 § köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Enligt 38 § köplagen beräknas prisavdraget så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (köparen torde få tillbaka pengarna för tre av fyra laddarna) Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande. Hävning kanske kan bli aktuellt om även den fjärde laddaren går sönder, om den dock fortsätter fungera torde ett prisavdrag vara tillräckligt.

Sammanfattning

Som du ser är det inte enkelt att besvara din fråga utan det finns mycket som påverkar svaret. Laddarna fungerar visserligen inte men som sagt måste det anses vara ett fel i vara enligt köplagen för att köparen ska ha rätt till åtgärder. Om laddarna inte fungerar alls torde ett fel anses föreligga, köparen räknar så att säga på när hon köper laddare att dem ska fungera. Även om du kontrollerat och sagt att dem ska fungera anses det föreligga ett fel i varan om laddarna senare inte fungerar. Vem som ska stå för risken för att laddarna inte fungerar beror på när avlämnandet och därmed riskövergången skett. Om du skickat varorna till henne med frakt och ni inte kommit överens om något annat övergår risken för laddarna på köparen då du lämnat varorna till transportören. Om laddarna skadats under frakten då står köparen för risken. Men om laddarna var felaktiga redan innan köparen övertog risken för laddarna fast felet visade sig först efter risken övergått på köparen anses du som säljare fortfarande bära risken för varorna. Som sagt är det svårt att avgöra när felet uppkommit. Vid en tvist i domstol blir det här en bevisfråga. Om du anses bära risken för felet i varorna har du om du har möjlighet att försöka reparera laddarna eller företa omleverans. Annars blir ett prisavdrag (dvs. att köparen återfår pengar för de tre felaktiga laddarna) eller hävning av hela köpet aktuellt

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1396)
2021-08-02 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

Alla besvarade frågor (94628)