Fråga om fel i såld dator. Köplagen

2017-12-29 i Köplagen
FRÅGA
Sålde en dator Mac boom pro 3500kr som funkat när jag hade den. Samt när jag sålde den till köparen, nu så har den låst sig i uppdateringsläge. Köparen önskar få pengar tillbaka. Hotar med advokat, detta efter 1månad och 1 vecka gått från köpet var gjort.Vill inte ge tillbaka pengarna för datorn fungerade vid sälj tillfället. Gör jag rätt och kommer jag vinna i rätten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du sålt datorn till en privatperson i egenskap av en privatperson tillämpas i detta fall köplagen (1990:931).

Fel i vara

Av 17 § 1 st. köplagen följer det att en vara man sålt ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om då datorn inte fungerar anses det föreligga fel i vara. Vidare anses den vara felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (köparen räknar med att en dator ska fungera när han köper den). Av 18 § köplagen kommer datorn vidare även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som du som säljare lämnat vid marknadsföringen av datorn eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har du t.ex. sagt eller annonserat att datorn fungerar och det senare visar sig att de inte gör det kommer det anses vara en fel i varan. Av 19 § köplagen följer det vidare att datorn ska anses vara felaktig även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Datorn anses då vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som du som säljare har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Den anses även felaktiga om du som säljare före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande datorns egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (t.ex. om datorn fungerar eller ej), under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Till sist anses datorn felaktig enligt 19 § köplagen om datorn är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (t.ex. om köparen med hänsyn till hur mycket han eller hon betalat för datorn kunde förutsätta att de skulle fungera felfritt).

Tidpunkten för felbedömningen

Enligt 21 § köplagen ska frågan om datorn ska anses vara felaktiga bedömas då risken för den går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av varorna. Innan avlämnandet står säljaren för risken, efter avlämnandet övergår risken på köparen. Dock gäller det att säljaren svarar för fel som uppkommit före avlämnandet men som uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om felet i datorn förelegat innan avlämnandet men först upptäckts efter avlämnandet så är du som säljare ansvarig för detta. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått. I frågan säger du att köparen återkommit en månad och en vecka efter köpet till dig och meddelat att datorn och har låst sig och inte fungerar. Att ca fem veckor gått kan tala för att felet uppstod efter att avlämnandet skett. Vid en tvist kommer det här bli en bevisfråga.

När anses avlämnande ske

Följer inget av avtalet anses avlämnandet övergår risken för datorn enligt 6 § köplagen då köparen tar hand om datorn, d.v.s. om ni har träffats för att genomföra försäljningen övergår risken för datorn på köparen när du lämnar över datorn till honom eller henne. Om du ordnat med transport för varorna till köparen anses det vara ett transportköp enligt 7 § köplagen. Om det som sagt inte finns villkor för leveransen och riskövergången kommer risken för varan att övergå när du lämnat varan till transportören.

Slutsats

Fel i vara bedöms efter avlämnandet av varan till köparen. I detta fall har felet visat sig efter ca fem veckor efter avlämnandet, vilket kan tala för att felet uppstått efter att risken gått över på köparen och att köparen får stå för detta. Med en invecklad vara såsom en dator kan felet ligga i datorn en längre tid innan det upptäcks och då kan t.ex. det anses att felet redan fanns i datorn innan du sålde den varför säljaren t.ex. kan ha rätt att häva köpet. Som sagt blir detta vid en tvist en bevisfråga som kan vara komplicerad att avgöra.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98612)