Fråga om fel i bil. Hävning.

2017-03-30 i Köplagen
FRÅGA
hej! Jag har via mitt företag köpt en ny bil på bilfirma. nu har jag efter att lämnat in den fyra ggr för samma fel, som fortfarande inte är åtgärdat begärt återköp!har jag rätt till detta som näringsidkare? har läst mig till att jag som privtperson har rätt till detta.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Om säljaren är en näringsidkare och du köpt bilen i egenskap av näringsidkare regleras frågan i i köplagen (1990:931).

Fel i bilen

Av 17 § 1 st. köplagen följer det att bilen ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om bilen avviker från detta anses den vara felaktig. Vidare anses bilen felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Av 18 § köplagen ska bilen även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har säljaren t.ex. sagt eller annonserat bilen vara felfri ska bilen anses vara felaktig.

Av 19 § köplagen följer det vidare att bilen ska anses vara felaktig i vissa fall även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Bilen ska anses vara felaktig enligt 19 § köplagen om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat eller underlåtit att upplysa om före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, eller bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Köparens undersökningsplikt

Enligt 20 § köplagen får dock köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har du som köpare före köpet undersökt bilen får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Säljarens felansvar utsläcks endast om köparen faktiskt haft kännedom om felet.

Tidpunkt för bedömning av om fel föreligger

Enligt 21 § köplagen ska frågan om bilen ska anses vara felaktig bedömas när risken för bilen går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av bilen. Innan avlämnandet står säljaren för risken för bilen, efter avlämnandet övergår risken på köparen. Dock gäller det att säljaren svarar för fel som uppkommit före avlämnandet men som uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om felet i bilen förelegat innan avlämnandet men först upptäckts efter avlämnandet så är säljaren ansvarig för detta. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått.

Reparation och hävning

Enligt 34 § köplagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande.

Sammanfattning

Det torde föreligga ett fel i bilen enligt lagens mening om den skickats in fyra gånger på reparation och felet fortfarande kvarstår. Och felet i bilen torde redan förelegat innan ansvaret gick över på dig. Om avhjälpande av bilen (reparation) inte lyckas efter fyra försök torde väsentlighetskravet som krävs för att en hävning ska kunna göras vara uppfylld. Det är inte så lätt för mig att komma fram till en direkt slutsats utifrån informationen i frågan men som sagt om felet i bilen inte kan avhjälpas, och det tar lång tid och detta fel är av väsentlig betydelse för dig (vilket det borde vara om du inte kan använda bilen) torde nog rekvisiten för en hävning vara uppfylld.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?