Fråga om fastighetsrättsliga begrepp

2016-03-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Inom det fastighetsrätten förekommer orden hävning och bättre rätt.Vad betyder ordet hävning?Vad betyder ordet bättre rätt?När tillämpas/används hävning?När tillämpas/används bättre rätt?Vad är skillnaden på hävning och bättre rätt?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Begreppsfiguren hävning så som den förekommer i exempelvis Jordabalk (JB) 4 kap 11-13 §§ innebär att köpet går åter. Här finns vissa tillägg som utgör en strävan mot att rätthandlande part ska ersättas i sådan mån att denne når ekonomisk status motsvarande status vid tidpunkten inför köpet.

När man fastighetsrättsligt talar om bättre rätt är det exempelvis istället vid s.k. tvesala-, hävd- och godtrosförvärvssituationer (JB kap. 16-18) man avser där det kan förekomma fler än en ägare som – till synes – är den rättmätige ägaren. Tvesala kan inträffa om en fastighet sålts till fler än en köpare, hävd om ett föregående förvärv företagits genom exempelvis svek eller hot och slutligen godtrosförvärvet som för en godtroende förvärvare kan komma att utsläcka oegentligheter som annars fråntagit denne äganderätten.

Jag hoppas att jag i tillräcklig mån lyckats kristallisera dessa begrepp för dig.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll