Fråga om ersättning av staten för frihetsberövande

FRÅGA
Hur mycket pengar kan jag få för fyra dagar frihetsberövning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som har varit frihetsberövad utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, frihetsberövandelagen, (här).

För att få ersättning behöver du själv lämna in den utredning som krävs för att bedöma skadans storlek.

Allmänna förutsättningar för att ha rätt till ersättning

Om du har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg, detta enligt 2 § frihetsberövandelagen (här).

Här kan du ansöka om ersättning. Det finns även en checklista för vad du ska ta med, den finner du här.

Vad täcker ersättningen?

Enligt 7 § frihetsberövandelagen (här) ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande.

Utgifter

De utgifter som täcks av ersättningen tar i första hand sikte på de resor som gjorts till och från anstalten. Det gäller exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. ­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte enligt denna lag. Även avseende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. kvitton.

Förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhet

Här måste du visa att du lidit ekonomisk skada till följd av häktningen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag.

Det är återigen du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.

Lidande

Med lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek för lidande bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat, därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande. I praxis har ersättning för lidande bestämts till ca 1000 kr / dygn.

Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant. Eftersom jag saknar ytterligare information om din frihetsberövning kan jag tyvärr inte ta ställning till om detta aktualiseras.

Sammanfattning

Eftersom jag inte har någon mer information om ditt frihetsberövande kan jag tyvärr inte ge dig någon mer precis bedömning. Jag råder dig att lämna in en ansökan om ersättning till Justitiekanslern och utforma denna med hjälp av checklistan.

Det är viktigt att betona att du endast kan få ersättning för skador som är direkta följder av själva häktningen. Det innebär att du inte kan få ersättning för skador som du fått på grund av själva brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97717)