Fråga om en arbetsgivare kan frångå kollektivavtal vid extraordinära förhållanden med hjälp av 36 § avtalslagen

2017-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej igen!Jag vet snart inte vad som gäller beträffande tidsbegränsade anställningar hoppas ni kan reda ut problemet. I handels kollektivavtal står att tidsbegränsade tidsanställningar kan sägas upp av arbetsgivaren inom tre månader annars gäller slutdatum på anställningsavtalet när det gäller uppsägning från arbetsgivarens sida Facket hävdar att arbetsbrist till följd av ekonomiska problem och omorganisation är förhållanden som gör det möjligt för arbetsgivaren att hänvisa till extraordinära oförutsedda händelser och kunna frångå avtalet med stöd av avtalslagen § 36. stämmer detta?MVH Förvirrad
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att upplysa om att 36 § avtalslagen är en omtvistad bestämmelse. Den ska användas med stor restriktivitet, men den ligger också nära till hands att åberopa i den mån man inte kan frångå ett avtal på något annat sätt.

Jag ska nedan förklara vilka regler som gäller som utgångspunkt vid tidsbegränsade anställningar och sedan gå in på i vilken utsträckning 36 § avtalslagen kan tillämpas. Det är svårt att ge ett exakt svar på din fråga eftersom en domstol alltid bedömer tvister utifrån det enskilda fallet, men jag ska försöka ge dig ett så utförligt svar som möjligt. Jag ger först ett längre svar och gör sedan en sammanfattning i slutet.

Tidsbegränsade anställningar regleras av LAS och kollektivavtal

Reglerna om anställningars ingående och upphörande finns i lag om anställningsskydd (LAS). Denna lag kan till viss del kompletteras och avtalas bort genom kollektivavtal (LAS 2 §). Som utgångspunkt gäller alltså LAS jämte kollektivavtalets bestämmelser för tidsbegränsade anställningar.

36 § avtalslagen kan jämka oskäliga villkor

36 § i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) är en allmän jämkningsregel som kan användas för att till viss del eller helt och hållet frångå oskäliga avtalsvillkor.

För att bedöma om ett avtal är oskäligt enligt 36 § avtalslagen ska hänsyn tas till:

Avtalets innehåll Omständigheterna vid avtalets tillkomst Senare inträffade förhållanden, och Omständigheterna i övrigt

Det verkar som att facket i ditt fall hävdar att arbetsgivaren skulle kunna frångå avtalet med hänsyn till senare inträffade förhållanden i form av extraordinära oförutsedda händelser.

Arbetsgivaren får åberopa regeln

Det kan vara svårt för ett företag att förutspå framtida ekonomiska problem och omorganisation vid avtalets ingående eftersom ett anställningsavtal typiskt sett är tänkt att gälla för en längre tid framöver. Det finns därför, i alla fall i teorin, en möjlighet för arbetsgivaren att åberopa 36 § avtalslagen för att vid oförutsedda förhållanden kunna frångå vissa avtalsvillkor. Frågan är om ett åberopande av regeln skulle leda till framgång för arbetsgivaren.

Regeln är mycket restriktivt tillämpad

Det är mycket sällan som 36 § avtalslagen tillämpas i domstol då det är en regel som ska användas med stor restriktivitet.

När 36 § avtalslagen stiftades sa man att det praktiska utrymmet för att använda regeln inom arbetsrätten på kollektivavtal borde vara mycket begränsad. Detta har även Högsta Domstolen uttryckt i rättsfallet NJA 2011 s. 67.

Högsta Domstolen menar att jämkning av kollektivavtal med hjälp av 36 § avtalslagen borde vara svårt att få igenom bland annat på grund av kollektivavtal tillkommer under jämställda förhållanden. Dessutom omfattar kollektivavtal stora grupper av arbetstagare och arbetsgivare vilket betyder att en jämkning av ett kollektivavtal kan riskera att få mycket stora effekter (NJA 2011 s. 67).

Att ett kollektivavtal inte kan jämkas betyder dock inte att det inte går att jämka ett enskilt rättsförhållande vars innehåll bestäms av kollektivavtalet, som till exempel en tidsbegränsad anställning. Detta ligger i linje med att 36 § avtalslagen fungerar som ett yttersta och tvingande rättsskydd för en avtalspart (NJA 2011 s. 67).

Med detta sagt ska regeln fortfarande tillämpas med stor restriktivitet. En bedömning måste göras i det enskilda fallet och hänsyn tas till omständigheterna i övrigt (36 § avtalslagen), vilket kan vara särskilt extraordinära fall.

Det enkla svaret på din fråga är att det är svårt att använda 36 § avtalslagen

För att sammanfatta finns det en praktisk möjlighet för arbetsgivaren att åberopa 36 § avtalslagen, men denna möjlighet borde vara mycket begränsad. Det är alltså långt ifrån säkert att en arbetsgivare skulle ha framgång med ett åberopande av denna regel. Som med mycket annat inom juridiken beror det på omständigheterna i det enskilda fallet.

Såhär kan du gå vidare

36 § avtalslagen är en omtvistad regel som lätt kan skapa förvirring. Jag hoppas att mitt svar åtminstone till viss del belyst vilken möjlighet arbetsgivaren har att använda denna rättsregel. Om du vill ha ett mer utförligt svar avseende företagets möjligheter att kunna frångå avtalet utifrån mer exakta omständigheter får du gärna höra av dig till vår juristbyrå.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig häsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1443)
2021-12-09 Avtalsbrott?
2021-12-08 Vidaresålt autogiro
2021-12-07 Monopolliknande ställning för myndighetspost
2021-12-06 Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?

Alla besvarade frågor (97723)