Fråga om dygnsvila

2020-07-20 i Övrigt
FRÅGA
Hej,Kollektivavtal kan åsidosätta Arbetslagen. Kan den korta dygnsvila från 11 timmar till 8 timmar?MvhRade
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering i arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om arbetstidens förläggning. Genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det göras undantag från lagens tillämpning i dess helhet eller avvikelser från vissa bestämmelser i lagen, däribland bestämmelsen om dygnsvila. Sådana avvikelser gäller dock under en tid av högst en månad, räknat från dagen för avtalets ingående (3 § andra stycket arbetstidslagen).

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Samtidigt framgår det att avvikelser får göras om det föranleds av något förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Det ska röra sig om enstaka tillfälle, och handla om ett förhållande som inte kunnat förutses, såsom olycksfall, maskinhaveri eller dylikt. Huruvida kompensationsledigheten ska vara betald eller inte regleras inte i bestämmelsen utan är beroende på vad som avtalats (13 § första stycket arbetstidslagen).

I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och 05.00 ingå, men även här får avvikelser göras beroende på arbetets art, allmänhetens behov eller som av andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och 05.00. Arbeten som bedrivs nattetid är dels sådana arbeten som på grund av arbetsprocessens art måste pågå kontinuerligt och inte kan avbrytas (t.ex. järnverk eller pappersbruk), dels sådana arbeten som måste bedrivas på natten med hänsyn till allmänhetens behov (t.ex. sjukhus, polis, post och tele) eller på grund av annan särskild omständighet (t.ex. djurskötsel, vakttjänst eller nödsituation) (13 § andra stycket arbetstidslagen).

I första hand ska frågor om undantag eller ändringar från lagen lösas genom att arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation träffar kollektivavtal i frågan. Först om det visar sig att det inte går att träffa ett sådant avtal får arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket med en ansökan om dispens. Till ansökningen ska då fogas ett förhandlingsprotokoll eller annan handling som visar att överenskommelsen inte har kunnat nås. Finns inte någon avtalsslutande arbetstagarorganisation på arbetsplatsen står endast dispensmöjlighet till buds. Detta bör i så fall anges i ansökningen (19 § första stycket arbetstidslagen).

För att ta reda på vad som gäller för just dig gäller i första hand det som kollektivavtalsparterna själva har kommit överens om, den gemensamma partsavsikten, och de gemensamma förutsättningar de har utgått från vid avtalets tillkomst, vilket framgår av kollektivavtalet. Med det sagt kan dygnsvilan kortas ned från 11 timmar till 8 timmar under vissa omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?