Fråga om ansvarig och ersättningsmöjlighet för sättningsskador på fastighet uppkomna pga närliggande nybyggnation

2016-03-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vem ansvarar för besiktning av en privatägd fastighet som gränsar till en nybyggnation i kommunal regi? Markägaren eller exploatören? Vem blirbskadeståndsskyldig vid uppkomna sättningsskador under och efter byggnation?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor om ansvar och ersättning för skador på kringliggande fastigheter vid exempelvis schaktnings- och sprängningsarbeten besvaras genom Jordabalken (JB) och Miljöbalken (MB).

Ansvarig för att utföra erforderliga skyddsåtgärder i samband med schaktning och liknande arbeten är den som låter utföra arbetena, byggherren, vilken per din frågeställning tycks vara kommunen, jfr JB 3:3 och MB 32:6. Skador orsakade genom sprängningsarbeten ersätts i enlighet med MB 32:3 och 4.

Skyddsåtgärder får undvikas om skyddsåtgärden skulle kosta mer än vad det skulle kosta att ersätta skadan som uppkommer. Exempelvis om en skyddsåtgärd skulle innebära att byggherren var tvungen att tillstå kostsamma s.k. spontlådor för att undvika att en liten del av en angränsande gräsmatta sätter sig, kan istället en återställning av gräsmattan snarare än vidtagen skyddsåtgärd vara tillåten, jfr JB 3:3 st 2.

När det kommer till sättningsskador genom sprängningsarbeten, vilket är det vanligaste, är det upp till byggherren att söka att visa att denne inte har varit ansvarig. För att säkerställa detta kan denne låta utföra besiktning av närliggande fastigheter och förse dem med vibrationssensorer eller mätpunkter inför ett eventuellt sprängningsarbete. Underlåter byggherren det får denne svårare att sedan visa att denne inte varit ansvarig till sättningsskadorna.

Ett första led för att möjliggöra skadeersättning är att reklamera skadan hos byggherren och förklara att denne är ansvarig för de skador din fastighet har drabbats av. Här kan det tänkas att byggherren tar på sig ansvaret och ersätter dig, alternativt kan skadestånd komma att behöva utkrävas genom stämning.

Behöver du hjälp för att hantera det här ärendet gentemot byggherren, alternativt påbörja en skadeståndstalan gentemot denne rekommenderar jag att du vidare kontaktar Lawline och möjliggör att vi mer ingående kan sätta oss in i ärendet. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (612)
2020-09-17 Har min dotter rätt till skadestånd från sin skola?
2020-09-07 Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?
2020-09-04 Skadestånd för varm mat
2020-08-31 Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

Alla besvarade frågor (84163)