Fråga om äktenskapsförords giltighet, lottläggning och enskild egendom.

FRÅGA
när är ett äktenskapsförord som registrerats inte giltigt till 100% vid en bodelning ge några exempel , förklara lottläggning och vem som får den egendomen om det även finns enskild egendom i boet
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). I princip råder det avtalsfrihet mellan makarna, det finns dock vissa inskränkningar som i doktrin brukar kallas för "typtvång". Det innebär att ett villkor i ett äktenskapsförord inte får innebära ett osäkerhetsmoment. Exempelvis får man inte avtala om att viss egendom ska vara enskild om äktenskapet upplöses genom skilsmässa men att samma egendom ska utgöra giftorättsgods om äktenskapet upplöses genom att någon av makarna dör. Man får inte heller tidsbegränsa ett äktenskapsförord. Även om ett äktenskapsförord har blivit registrerat kan det ogiltigförklaras i de delar som det innehåller ett sådant typtvång.

Lottläggningen innebär i korta drag att efter att man har beräknat makarnas andel i bodelningen så ska den faktiska egendomen också delas upp. Huvudregeln är att varje make "har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar", 11 kap. 7 § ÄktB. Detta innebär att den "fattigare" maken aldrig kommer behöva avstå från egendom till förmån till den andre maken. Den "rikare" maken kan dock välja mellan att överföra den faktiska egendomen eller att överföra ett belopp som motsvarar värdet på den egendom som skulle överförts, 11 kap. 9 ÄktB. Dock så ska den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag ha rätt att få denne egendom i avräkning på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. En make får endast överta en bostad eller bohag som tillhör den andre maken om det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt.

Om det finns enskild egendom i boet så ska denna lämnas utanför bodelningen och makarna får således behålla sin enskilda egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB och kan exempelvis vara egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord, en gåva med villkoret att den ska vara enskild eller egendom som ärvts med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88206)