FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/10/2016

Fråga huruvida avtalsvillkor upphäver rätt till hävning vid dröjsmål

Vårt företag kommer inte överens med en leverantör. Vi har avtalat med leverantören om en leverans på 400 kg kalksand under den första veckan i varje månad. Förra månaden fick vi ingen leverans, så vi vände oss till en annan leverantör. Vi måste nämligen ha kontinuerliga leveranser för att inte få stopp i vår produktion. När vi meddelade detta till vår ordinarie leverantör blev han irriterad och talade om avtalsbrott.

Leverantören faxade över avtalstexten där det står att leveransförsening upp till 10 dagar får förekomma vid högst två tillfällen under året. Vi tycker ändå att vi har stöd av köplagen där det står att man har rätt att häva köpet om förseningen har väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde insett detta.

Kan vi stödja oss på köplagen? Gäller lagen eller avtalet?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Köp mellan näringsidkare regleras i köplagen (KöpL) (1990:931) se här.

För att rätt till hävning på grund av dröjsmål ska aktualiseras enligt 25 § KöpL krävs att dröjsmål föreligger enligt 22 § KöpL. Köplagens bestämmelser är emellertid inte aktuella i de fall avtalsfriheten, en svensk princip inom avtalsrätten, tillämpats på köpet. Enligt 3 § KöpL tillämpas inte köplagen i den mån annat följer av avtalet, praxis mellan parterna, handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna. Av Din fråga framgår att avtalet mellan Er innehåller ett villkor som tillåter dröjsmål på 10 dagar vid två tillfällen under året. Du som avtalspart måste inställa Dig till detta villkor och avtalet i övrigt, vilket följer av den allmänna avtalsprincipen pacta sunt servanda (svenska: avtal ska hållas). Är Er verksamhet inte beredda att uppfylla varje avtalsvillkor eller inrättas till dessa blir företaget ändå tvunget att möta konsekvenserna som följer av vissa avtalsvillkor såvida inte dessa avtalsvillkor innebär att det uppstår ett gravt missförhållande mellan parternas avtalsskyldigheter. I det fall kan avtalet jämkas enligt 36 § avtalslagen, se här. Det framgår emellertid inte några sådana omständigheter som skulle innebära att rätten till jämkning av avtalet aktualiseras, eftersom avtalsvillkoret funnits i avtalet och gäller före köplagens bestämmelser. Hade det rört sig om ett konsumentförhållande hade situationen sett annorlunda ut eftersom konsumentköplagens regler endast får avtalas bort om det är till fördel för konsumenten. Köplagens bestämmelser är däremot helt dispositiva och kan avtalas till nackdel eller fördel för köparen i jämförelse med de rättigheter som följer med lagens regler, såsom exv. hävning vid dröjsmål under förutsättning att dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för köparen.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”