Fråga angående typ av fordon som får nyttja vägservitut samt utsättande av gränsmarkering

2018-10-07 i Servitut
FRÅGA
Hej! Vi är tjänande fastighet med ett servitut som innebär att härskande fastighet har rätten att köra över vår garageuppfart på en kilformad yta på ca 12 m2 av vår tomt för att underlätta ut/infart till garaget.Vi undrar nu om servitutsrätten innebär att även godstransporter av tungt gods har rätt att nyttja servitut för sina leveranser?Vi undrar också om vi har rätt att montera ett vinkeljärn i tomthörnet för att markera var tomtgränsen går?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga gäller i dess första del servitut. 14 kap. Jordabalk (1970:994) är tillämplig. Den andra frågan behandlar utmärkning av tomtgräns. Där finner du relevant lagstiftning i 14 kap. Fastighetsbildningslag (1970:988)

Rätt att köra godstransport på väg med vägservitut.

I 14:6 JB stadgas att den härskande fastigheten inte kan förfara på ett sådant vis att den tjänande fastigheten betungas mer än nödvändigt. Vidare skall ägaren till den härskande fastigheten se till att inte skada eller någon annan form av olägenhet vållas ägaren till den tjänande fastigheten. Paragrafen utgör en förhållningsregel till hur utövningen av servitutet ska ske. Vad som stadgas i servitutet blir således avgörande för bedömningen. I detta fall avser servitutet utfartsväg. Knäckfrågan är vad som menas med utfartsväg. Andemeningen i servitutet bör kunna härledas till vilken typ av normal användning som kunde förväntas vid servitutets inrättande. Om härskande fastighet var en näringsfastighet med behov av tunga godstransporter torde detta kunna fångas in inom servitutets omfattning. Om å andra sidan härskande fastighet var en privatbostad torde endast utfart av fordon som avser transport av människor samt fastighetstillbehör och liknande anses som andemeningen i servitutet.

För ett mer exakt svar behövs en analys av det fullständiga servitutsavtalet som tolkas i ljuset av omständigheterna vid servitutets bildande.

Montera vinkeljärn i syfte att markera tomtgräns

Märkning av tomtgräns görs genom ett gränsutmärkningsbeslut som sker efter ansökan om särskild gränsutmärkning. Ansökan görs hos Lantmäteriet. Kostnaderna för gränsutmärkning ska betalas av den sökande enligt 14:16 3 st. FBL. En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskartan och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden. Om markeringen i framtiden olovligen tas bort av någon part är det möjligt att vidta rättsliga åtgärder mot handlingen.

Ett annat alternativ är att göra som du nämner i dina fråga, är att sätta ut en gränsindikator på eget bevåg. Detta alternativ belastar dig inte med kostnaden för gränsutmärkning men kommer dock med en del nackdelar. Markeringen i sig har ingen juridisk status som tomtgräns. Ur bevishänseende vid marköverträdelse kan det vara bra att kunna påvisa att man har en dokumenterad gränsutmärkning som borde medfört att överträdaren insåg att dom var inne på din tomt. Du har heller inte samma möjligheter att utkräva ansvar för individ som plockar bort din markering. Detta kan dock vara ett bra kostnadseffektivt alternativ. Ett tips är att du samtalar med din granne och att ni kontrollerar tomtgränsen tillsammans och därigenom uppnår samsyn om att indikatorn sätts på rätt plats.

Önskar du ytterligare råd i denna fråga rekommenderar jag följande :

- Ring vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

- Rådfråga Lantmäteriet.

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (214)
2019-04-15 Vad gäller om servitut?
2019-04-08 Rättsligt fel vid köp av fast egendom
2019-03-22 Servitut, grusväg, har grannen rätt att blockera vägen och kräva att jag ska gå in och fråga de gånger jag behöver nyttja den?
2019-03-18 Rätt att köra på enskild väg utan servitut?

Alla besvarade frågor (67977)