Förutsättningar för part att bedriva domstolsprocess från utlandet

FRÅGA
Ar det nagon vits att ga vidare till domstol med detta? Vad skulle det kosta att driva vidare? Kan vi ga vidare mot provision typ 1 / 3 av aterbetalning till er?Kopierat fran betalningsforelaggande till kronofogden:Lån för byggnation av restaurang (Harleys Pub & Hotel) på Baloy Beach Barrio Barretto Olongapo City 2004. Total kostnad 600.000 sek varav Mikael lånade 300.000 av mig för att betala tillbaka under en 15 års period till 2019 men endast 100.000 är återbetalt så det återstår 200.000Han har svarat kronofogden att han bestrider skulden, ingen skriftlig bevisning finns tyvar.Jag bor utomlands och fick inte brevet forens igar 9/9 och dom vill ha svar senast 16/9 om jag vill ga vidare eller inte, jag har skrivit till dom och begart langre tid, men vet inte om det gar.Om jag gar till domstol, maste han och / eller jag komma till Sverige? Eller kan ni eller ombud gora det istallet for mig? Eller videolank?Mitt telefonnummer ar till Filippinerna dar jag bor, men har horselproblem och svart att prata i telefon, sa text eller mail. Adressen ar till min dotter i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du 2004 lånade ut 300 000 kronor med en avsedd återbetalningsperiod om 15 år men att inga skriftliga handlingar till stöd för detta upprättades. Idag återstår 2/3 av skulden och du vill driva in den. Din fråga aktualiserar huvudsakligen preskriptionslagen (PreskL) och rättegångsbalken (RB).

Utredning

Enligt 2 § PreskL preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan. I 5 § PreskL framgår det att preskriptionen kan avbryts exempelvis av att en avbetalning sker eller att borgenären skriftligen påminner gäldenären om fordrans förekomst. Det framgår av 12 kap. 1 § RB att parts talan må föras genom ombud men att en part undantagsvis kan vara skyldig att infinna sig personligen. Av 11 kap. 5 § RB följer att en part ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingar i tingsrätt och hovrätt om inte vederbörandes närvaro kan antas sakna betydelse för utredningen. Det kan anses vara av intresse att en part närvarar personligen av flera skäl. Som regel är det parten själv som bäst känner till de betydelsefulla omständigheterna i målet och vanligen är det av vikt att parten hörs i målet. Det kan också vara aktuellt att höra parten i bevissyfte. Av detta skäl kan part kallas personligen till en muntlig förberedelse bl.a. i de situationer när det kan bli aktuellt att övergå till huvudförhandling i förenklad form enligt 42 kap. 20 § RB. Enligt 42 kap. 18 § 1 st. 5 p. RB kan ett mål avgöras utan huvudförhandling om det inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna. Ett vittne kan även vittna på distans enligt 5 kap. 10 § RB. Vittnesförhöret kan dessutom ske utanför en eventuell huvudförhandling enligt 36 kap. 19 § RB om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen, om en inställelse vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen eller om det kan antas att målet kommer att avgöras utan huvudförhandling. I vilken mån dessa bestämmelser tillämpas avgörs av rätten utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag har tyvärr svårt att bedöma i vilken mån ovan nämnda bestämmelser är tillämpliga på ditt fall. Det som kan sägas är att fordran skulle kunna vara preskriberad om det gått tio år eller mer sedan den senaste avbetalningen eller påminnelsen. Om så är fallet kan du inte kräva att fordran betalas. Mer än så är svårt att säga säkert. Till att börja med kan jag inte uttala mig om hur sannolikt det är att din fordrans förekomst ens kan bevisas eftersom den, såsom jag tolkar din fråga, aldrig nedtecknats. Finns stark annan bevisning i form av vittnen, kontoutdrag och annat som stödjer ditt påstående om att en fordran finns framstår det dock som fullt möjligt att du kan anses ha rätt till en återbetalning i och för sig. Om du under de omständigheterna skulle välja att gå vidare med frågan och din motpart fortsätter bestrida ditt anspråk vore ditt enda kvarvarande alternativ att gå till domstol. Vi kan konstatera att det är möjligt att genomföra en rättegång utan att en part närvarar fysiskt även om vederbörande ska vittna, vilket jag bedömer att det är sannolikt att du skulle behöva göra. Huruvida detta skulle tillåts i ditt specifika fall är dock klart svårare att säga. Möjligen skulle målets förhållandevis enkla natur och det faktum att du befinner dig i ett avlägset land tala för att målet skulle kunna avgöras utan huvudförhandling och att ditt vittnesmål skulle kunna avläggas på distans. Detta förutsätter dock att din motpart godtar att målet avgörs utan huvudförhandling och att rätten godtar båda delarna.

Totalt sett bedömer jag att målet i och för sig är förhållandevis enkelt men att det faktum att du befinner dig utomlands riskerar att i bästa fall göra processen betydligt dyrare för dig och i sämsta fall sluta med att du måste välja mellan att åka hit och att dra tillbaka din talan. Jag bedömer att Lawline skulle kunna bistå dig med vidare rådgivning eftersom jag har mycket svårt att ge några detaljerade besked utifrån den tillgängliga informationen. Jag kan dock inte uppge hur mycket denna process skulle kunna tänkas kosta dig av samma anledning. Utan närmare utredning bedömer jag att det inte är lämpligt för dig att ta saken till domstol.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att noggrant överväga hur stort intresse du har av att driva in den aktuella fordran. Om du då kommer fram till att du vill få en klarare bild av hur sannolikt det är att du kan nå framgång med din talan och dylikt kan du anlita en av våra jurister för att titta närmare på frågan via länken nedan.

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (119)
2021-02-28 Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?
2021-02-18 Åklagare lägger aldrig ned åtal
2021-01-31 Byta offentlig försvarare?
2021-01-30 Kan ett barn driva process i svensk domstol?

Alla besvarade frågor (91320)