Förutsättningar för häktning

Hej!

Vad krävs för att en person ska kunna bli häktad? Vem fattar beslut om häktning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag till att börja med redogöra för vem som fattar beslut om häktning. Därefter kommer jag att förklara vilka olika typer av häktning det finns enligt rättegångsbalken.

Vem beslutar om häktning?

En åklagare kan begära en misstänkt häktad. Själva beslutet om att häkta personen ifråga fattas emellertid av domstolen. Beslutet föregås av en häktesförhandling. Domstolen ska i samband med häktningsbeslutet meddela när åtal senast ska väckas. (24 kap. 5 §, 13 §, 18 § rättegångsbalken)

Häktning enligt 24 kap. 1 § 1 st rättegångsbalken

För att någon ska häktas krävs för det första att den som begärs häktad på sannolika skäl är misstänkt för ett brott vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller därutöver. Det krävs alltså att det föreligger stark misstanke gentemot personen ifråga och att minimistraffet för brottet som personen misstänks för är fängelse i 1 år.

Vidare måste det finnas häktningsskäl för att någon ska häktas. Någon av nedan angivna scenarion måste föreligga. Det ska finnas risk för att den misstänkte:

Avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (s.k flyktfara) Genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (s.k kollusionsfara) eller Fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recidivfara)

(24 kap. 1 § 1 st rättegångsbalken)

Häktning får endast ske om det är proportionerligt. Detta innebär att skälen till att häkta någon ska uppväga det intrång som ett frihetsberövande faktiskt utgör.

Obligatorisk häktning

Vid brott där minimistraffet är fängelse i två år, utgår man ifrån att det finns särskilda häktningsskäl. Detta innebär att en person som misstänks för ett brott där straffet är minst två år, i regel ska häktas. Om det är uppenbart att det saknas särskilda häktningsskäl ska dock den misstänkte inte häktas. (24 kap. 1 § 2 st rättegångsbalken)

Häktning enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott och personen ifråga är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller kan lämnade uppgifter antas vara osanna, får personen häktas oavsett brottets straffskala. Detta gäller även om personen ifråga inte har sin hemvist i Sverige och det finns risk för att han/hon genom att bege sig från landet undandrar sig lagföring eller straff. (24 kap. 2 § rättegångsbalken)

Utredningshäktning

En misstänkt som enbart är skäligen misstänkt, det vill säga misstänkt på en lägre misstankegrad än vad som i normalfallet krävs, kan häktas under förutsättning att övriga krav för häktning är uppfyllda samt att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i försvar. (24 kap. 3 § rättegångsbalken)

Sammanfattningsvis

Det är domstolen som beslutar om häktning ska ske. Det ställs många och höga krav för att en person ska kunna häktas, vilket motiveras av att det utgör en mycket ingripande åtgärd i en människas rörelsefrihet.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo