Förundersökningssekretess - målsägande

2015-09-13 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Har jag som målsägare i ett ärende som polisen lagt ner i ett tidigt skede rätt att få se vad som dokumenterats?Hälsningar Ingrid
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Principen om handlingars offentlighet, den sk. offentlighetsprincipen återfinns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) se här. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag, vilket följer av 2 kap 2 § 2 st TF. En sådan lag är Offentlighets och sekretesslagen (OSL), där sekretessbestämmelser finns, den hittar du här.

En begäran om att få ta del av en allmän handling görs hos myndigheten som förvarar handlingen, i det här fallet polisen, detta framgår av 2 kap 13 § TF. Innan en myndighet lämnar ut en handling har myndigheten först att avgöra om den är en allmän handling, och om handlingen är sekretessbelagd och om det därför finns hinder mot att den lämnas ut.

I 18 kap 1 § OSL finns just sekretessbestämmelser som rör polisens verksamhet i form av förundersökningar och underrättelseverksamhet eller annan verksamhet för att förebygga brott. Av paragrafen framgår att sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål eller annan verksamhet som polisen bedriver för att förebygga brott. Sådana uppgifter får endast lämnas ut om det inte kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. En stark sekretess finns alltså, som syftar till att skydda polisens brottsförebyggande och utredande arbete.

Det finns också en sekretessbestämmelse i 35 kap 1 § OSL till skydd för enskilda som förekommer i material hos polisen. Den anger att sekretess gäller för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden som förekommer i utredning i samband med förundersökning, brottsförebyggande verksamhet, annan utredningsverksamhet kopplad till brott mm. Sådana uppgifter får endast lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men av att uppgiften kommer ut. Det är också en stark sekretessbestämmelse.

Du som målsägande räknas inte som part i offentlighets- och sekretesslagens mening och kan därför inte med stöd av reglerna om partsinsyn försöka få del av uppgifterna.

Det du kan göra är att; som vem som helst begära att få ta del av förundersökningen. Polisen kan antingen komma fram till att det finns känsliga uppgifter i materialet som gör att dom tycker att antingen deras arbete lider men av att du får uppgifterna eller att den enskilde som förekommer i uppgifterna eller dennes anhöriga kan lida men av att du får del av uppgifterna. De kommer då att avslå din ansökan om att få ta del av handlingarna med stöd av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Eller så finner Polisen att det inte finns några känsliga uppgifter vare sig för deras arbete eller för den enskilde och att de därför är problemfritt att lämna ut handlingarna, och du kommer då att få ta del av dem.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85348)