FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning23/05/2014

Förundersökning, husrannsakan och beslag

En vän blev nyss utsatt för en husrannsakan. Han hade fått låna en datorskärm av mig, det kom till polisens kännedom och husrannsakan gjordes dagen därpå. Polisen ansåg sig ha anledning att anta att innehavet hade en brottslig bakgrund. Man framförde ingen specifik misstanke om brott, men beslagtog skärmen och en del tillbehör. Beslut om husrannsakan hade tagits av en person som sades vara förundersökningsledare. Eftersom vännen inte delgivits någon misstanke om brott så borde han väl inte förekomma i någon förundersökning, eller hur? Rent generellt, har man rätt att få veta om man figurerar i en förundersökning?

Lawline svarar

Hej!

Svaret på den sista frågan är att det inte finns någon generell rätt att få veta om man figurerar i en förundersökning. Detta beror på att en förundersökning inte är offentlig och poliser som deltar i den har tystnadsplikt (Ekelöf, Rättegång I s. 164).

Du är inne lite på delgivning av misstanke. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 23 kap. 18 § (https://lagen.nu/1942:740) som säger att den misstänkte i en utredning ska underrättas om misstanken när det föreligger skälig misstanke om att personen begått det aktuella brottet. Den misstänkte ska sedan hållas underrättad om vad som sker i utredningen. Syftet med detta är att ge den misstänkte och försvaret möjlighet att komplettera utredningen. Det handlar alltså om att skapa ett så bra underlag som möjligt inför åklagarens beslut om huruvida åtal ska väckas eller inte. Kort sagt, det är först då man är skäligen misstänkt som det finns en uttrycklig rätt att få veta att man figurerar i en förundersökning.

När det gäller frågan om din vän finns det inte heller någon generell begränsning angående vem som får förekomma i en utredning. Förundersökningen ska bedrivas objektivt enligt RB 23 kap. 4 § och t.ex. får förhör hållas med personer som kan tänkas ha uppgifter som är av betydelse för utredningen, RB 23 kap. 6 §. Sådana personer behöver inte vara misstänkta för brottet, utan kan vara intressanta såsom vittnen. Dessa personer förekommer ändå i förundersökningen.

Gällande husrannsakan har denna gjorts med stöd av RB 28 kap. § 1. Utgångspunkten är att husrannsakan får ske när det finns anledning att anta att ett brott begåtts som det kan följa fängelse på. När husrannsakan görs hos den som är misstänkt krävs att denne är skäligen misstänkt för brottet. Enligt nämnda paragrafs andra stycke kan dock husrannsakan göras även hos någon annan än den som är skäligen misstänkt, nämligen i tre olika fall:

- om brottet som föranlett husrannsakan har begåtts hos din vän

- om den misstänkte gripits hos din vän

- om de finns synnerlig anledning att anta att det finns saker som kan tas i beslag eller att bevisning i övrigt kan säkras

Du skriver att bland annat en datorskärm beslagtogs, vilket är ett sådant föremål som får tas i beslag efter genomförd husrannsakan, se RB 27 kap. 1 §. Just beslag får företas även mot den som inte är misstänkt (Ekelöf Rättegång III s. 82). Det som gäller är att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet får beslagtas. Samma sak gäller föremål som avhänts någon genom brott, vilket av din beskrivning verkar vara det som motiverat beslaget.

Jag hoppas att detta gav dig de svar om situationen som du eftersökte!

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare