Försvarlighetsbedömning i nödvärn

FRÅGA
Hejsan hade en fundering gällande "nödvärn". Är det lagligt att slå någon en eller flera gånger så personen tuppar av/dör om den våldtar någon annan? (under själva våldtäkten)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nödvärn i denna situation är reglerad i 24 kap. 1 § BrB som stadgar

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

Av 24 kap. 5 § BrB framgår det att inte bara offret har nödvärnsrätt utan även tredje man. En person som hjälper offret har därmed samma nödvärnsrätt som offret.

En våldtäkt som pågår är ett påbörjat brottsligt angrepp på person. Detta innebär att enbart uppenbart oförsvarliga handlingar är straffbara. Från praxis har det framkommit att dödligt våld inte alltid är straffbart. Förutsättningen för att bruka dödligt våld är dels att den angripne befinner sig i ett så trängt läge att våldet inte klart avviker från vad som krävs för att avvärja angreppet, dels att det brottsliga angreppet som våldet avser att avvärja är livshotande eller ett annat mycket viktigt intresse (NJA 2005 s. 237). Min slutsats från HD:s resonemang är att det beror på varje situation om ett brukande av dödligt våld är uppenbart oförsvarligt. I vissa situationer kanske det inte finns andra alternativ från att bruka dödligt våld och man kan då befinna sig i ett så trängt läge som HD beskriver.

Som det framgår av lagrummet behöver angreppet vara pågående eller överhängande. Om våldtäktsförsöket var avvärjt, t.ex eftersom gärningsmannen blev medvetslös till följd av en nödvärnshandling, finns ingen nödvärnsrätt längre (NJA 1990 s.370).

Även om en persons handling är uppenbart oförsvarlig kan han ändå vara fri från ansvar enligt 24 kap. 6 § BrB (excess) som anger att en persons handling kan anses tillåten om personen svårligen kunde besinna sig. En person som i nödvärn gör något uppenbart oförsvarligt kan därmed ändå gå fri från ansvar. De faktorer som spelar roll för att bedöma om personen svårligen kunde besinna sig kan vara om gärningen utfördes under ett långt eller kort händelseförlopp. En person som gör något uppenbart oförsvarligt under ett kort händelseförlopp anses ha svårare att besinna sig än under ett långt händelseförlopp då personen hinner fundera över sina handlingar. Man kan även beakta gärningsmannens sinnesnärvaro, t.ex kan man beakta att en person svårligen kunde besinna sig eftersom han agerade i panik. ( se NJA 2009 s.234)

Svaret på din fråga blir därmed att en sådan bedömning behöver göras från fall till fall. Fanns det alternativ till det dödliga/grova våldet kan det peka på att våldsgärningen var uppenbart oförsvarligt. Även om gärningen anses som uppenbart oförsvarlig kan personen ändå gå fri om han agerade i t.ex panik enligt excessbestämmelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)