Försvara sig med kniv om man blir utsatt för dödligt hot.

kan man försvara sig med kniv om man blir utsatt för ett dödligt hot, om man råkar ha på sig en sådan av annan anledning, så som på grund av jobb?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägledning finns i brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB) och Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (hädanefter knivlagen).


Innehav av kniv

Knivar som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1§ st.1 knivlagen). Detta gäller dock inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag (1§ st.2 knivlagen).

Misshandelsbrott

Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller någon annat liknande stilstånd döms för misshandel (3:5 BrB). Om du befinner dig i en situation där du använder kniven för att orsaka någon annan kroppsskada eller smära, kan det alltså bli fråga om ett misshandelsbrott. Om du emellertid utför misshandeln i syfte att försvara dig själv, kan gärningen rättfärdigas med grund i nödvärn.

Nödvärn

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Rätt till nödvärn föreligger bland annat mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person (24:1 BrB).

Sammanfattning

Det sagda innebär alltså att det huvudregel är otillåtet att inneha kniv på bland annat allmän plats. Ett undantag är dock om föremålet ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag.

Att därefter använda kniven för att försvara sig mot dödligt hot kan eventuellt vara rättfärdigat om nödvärn föreligger. Huruvida nödvärn föreligger avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo