Försenad leverans

Ja beställde en ny bil 2016/10/27. Nu 21 v senare ha ja inte fått den än! Säljaren sa först att det skulle ta ca 10-12 v för leverans. Nästa bud efter det blev ytterligare ca 7 v. Nu har det alltså gått 21 v...

Hur kan jag göra?

Vad kan jag kräva?

Kan jag häva köpet?

Begära nån slags rabatt/ersättning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Av den information du ger mig framgår det varken om du beställde bilen i egenskap av konsument eller näringsidkare och om säljaren är en privatperson eller näringsidkare. Detta får nämligen betydelse för vilken lag som är tillämplig på fallet. Köplagen (KöpL) gäller för köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare medan konsumentköplagen (KköpL) gäller för köp mellan en privatperson och en näringsidkare. Båda dessa lagar är dispositiva vilket innebär att avtal som reglerar köpet går före lagen. När det gäller konsumentköplagen är det dock inte möjligt för ett näringsidkare att avtala om SÄMRE avtalsvillkor än vad som framgår av lagen.

Jag kommer i detta fall utgå ifrån att du är köper bilen som privatperson/konsument och säljaren är en näringsidkare. KköpL är därmed tillämplig.

Påföljder vid säljarens dröjsmål
Enligt 9 § KköpL föreligger dröjsmål på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. När säljaren är i dröjsmål/försenad med en leverans finns följande alternativ för köparen:
1. Hålla inne med betalningen (11 §)
2. Kräva att säljaren fullgör köpet (12 §) ELLER häva köpet (13 §)
3. Kräva skadestånd (14 §)

Köparen kan alltså enligt 11 § hålla inne med så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av dröjsmålet.

Köparen får enligt 12 § hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör köpet. Detta gäller dock inte om det för säljaren föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet. Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Köparen får häva köpet med stöd av 13 § om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid. Uttrycket ”väsentlig betydelse” ger inte någon egentlig vägledning. Det som måhända följer av uttrycket är att det för hävning skall krävas att konsumenten i det enskilda fallet objektivt sett har ett såväl påtagligt som befogat hävningsintresse. Vid bedömningen bör hänsyn tas till sådana omständigheter som köpets typ, varans art, dröjsmålets längd och om bestämmelserna i köpavtalet eller omständigheterna vid avtalets ingående visar att konsumenten var beroende av uppfyllelse på avtalad tid eller inom viss kortare tid efter avtalad leveransdag.

Köparen har i enlighet med 14 § rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Bedömning
Med hänsyn till bland annat att leveransen är försenad med så pass många veckor anser jag att hävning av köpet kan ske. Dessutom kan du kräva ersättning för dröjsmålet under förutsättning att dröjsmålet inte beror på hinder utanför hans kontroll (typiska exempel på hinder som är utanför säljarens kontroll är naturkatastrofer som medfört transporthinder, att ett elavbrott lett till produktionsstopp samt därutöver vissa olyckshändelser såsom eldsvåda och explosion. Även strejk och vissa myndighetsåtgärder, såsom t.ex. export- eller importförbud, nämns som möjliga hinder).

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”