Försäljningskostnader och advokatarvode vid förvaltning av ett dödsbo i konkurs

Jag är delägare i ett dödsbo som hade som enda tillgång en mindre bostadsfastighet med stort renoveringsbehov. På grund av fastigheten och på inrådan av boutredaren sattes dödsboet i konkurs i december 2015.

Konkursförvaltaren har vägrat annonsera ut fastigheten av det skälet att pengar saknas i konkursboet för annonskostnader. Men är inte detta i strid med konkurslagen kap. 14:2?

Vi dödsbodelägare har nu själva annonserat och ordnat så att fastigheten sålts.

Nu tvistar vi om hur mycket av köpeskillingen som ska gå till förvaltararvodet resp. begravningskostnader

som har förmånsrätt vilket förvaltaren inte skrivit i förvaltarberättelsen men nu bekräftat.

Det enda förvaltaren gjort är att skriva ett köpeavtal med friskrivning för allt ansvar och han ska nu göra ett utdelningsförslag där allt går till förvaltararvode resp begravningskostnader.

Vi tycker att 10-12.000 kr är tillräckligt som arvode. Han har inte gjort någonting mer än vad som sägs ovan.

Uppgifter om skulder och fastighetsvärde har boutredaren tagit fram.

Med vänlig hälsning

Arne Hemström

Lawline svarar

Hej Arne,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Precis som du anför gäller enligt 14 kap. 2 § konkurslagen att kostnader för sådana åtgärder som omedelbart syftar till egendomens avyttrande i första hand ska täckas av konkursboet och i andra hand av staten. Som exempel kan anges kostnader vid en exekutiv försäljning och kostnader för sådana annonser som publiceras i syfte att marknadsföra en försäljning av boets fasta egendom.

När det gäller frågan om vad som är skäligt arovde för advokatens arbete är det svårt att uttala sig om. Ni bör ställa krav på att advokaten redovisar sina kostnader och varför han har lagt x antal timmar på ärendet. Endast en domstol kan slutligt avgöra vad som är ett skäligt arvode. Det är dock tyvärr så att domstolar normalt sett godtar en advokats ersättningskrav även om advokaten för en utomstående synes ha lagt ner omotiverat många timmar på ärendet.

Cirka 12 000 kr är enligt min mening en rimlig summa. Dock är tyvärr som jag nämnt ovan domare generellt sett mycket generösa mot advokater. Vidare är det värt att notera att om saken tas till domstol och ni förlorar får ni betala motpartens rättegångskostnader. Sålunda är det att rekommendera att ni försöker lösa tvisten utan att saken behöver tas till domstol.

Slutligen vill jag tillägga att det är rimligt att begära ett visst avdrag på arvodet med tanke på att ni själva bekostade annonseringen.

Lycka till!

Vänligen,

Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare

Fredrik.mattsson@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo