Försäljning av samägd fastighet

2017-09-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Om vi skiljer oss och planerar att fortsätta ha sommarstället tillsammans och skriver ett avtal (bevittnat) om att ingen får sälja sommarstället utan att vi är överens om detta. Gäller det då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så, att du funderar kring försäljning av samägd fastighet och avtalsbundenhet.

Till att börja med regleras frågor om avtal i avtalslagen (AvtL) men också av allmänna rättsprinciper. När två eller fler personer äger en fastighet tillsammans blir även samäganderättslagens (SamägarL) regler tillämpliga. Både avtalslagen och samäganderättslagen är dock dispositiva, vilket innebär att bestämmelserna inte gäller om avtalsparterna har avtalat om att annat ska gälla.

För att kunna sälja en samägd fastighet krävs samtliga delägares samtycke. Varje delägare förfogar dock över sin egen del, vilket innebär att en delägare kan sälja sin andel utan de övriga delägarnas samtycke. Men för att sälja hela fastigheten krävs samtliga delägares samtycke.
(2 § SamägarL).

I svensk rätt råder avtalsfrihet och ett anbud och en accept är i enlighet med löftesprincipen, bindande för den som lämnar det. Ur detta kan vi utläsa den allmänna rättsprincipen om pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal som huvudregel ska hållas.
(1 § 1 stycke AvtL).

Om du och din f.d. maka/make kommer överens om att ingen av er får sälja er del sommarhuset utan den andres samtycke, bör detta avtalsvillkor tydligt framgå av avtalet som sedan bör undertecknas av er båda. Även muntliga överenskommelser är för dessa typer av avtal bindande, alltså finns inga särskilda formkrav för att avtal av denna typ ska få giltig verkan. Eftersom att överenskommelsen rör något av högt värde (sommarstället) och för att underlätta en framtida bevisbörda vid en eventuell tvist, rekommenderar jag att ni ingår en skriftlig överenskommelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (600)
2021-08-01 Kan en offentlig auktion stoppas av en delägare?
2021-08-01 Äganderätt av gemensam hund efter samboförhållande upphör
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?

Alla besvarade frågor (94568)