Försäljning av samägd bostadsrätt

Vår mir köpte en bostadsrätt för drygt 20 år sedan. För 10 år sedan gav hon min syster och mig 49 % var för att vi skulle kunna delta i föreningsstämmor och praktiskt arbete då hennes hälsa försämrades. Strax efteråt bröt min syster kontakten med iss. Nu bor min mor på ett äldreboende seafan sex månader men vi kan inte sälja bostadsrätten då min syster inte besvarar några försök till kontakt. Hur ska vi gå tillväga?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Gällande rätt

Om inte annat har avtalats mellan er, så regleras denna fråga av Lagen (1904:48) om samäganderätt (SamL) - den hittar du här. Enligt denna lag krävs som huvudregel samtliga delägares samtycke till i princip alla förfoganden som rör den samägda bostadsrätten. Undantag görs endast för åtgärder som är av brådskande natur och som krävs för godsets bevarande (se 2 § SamL).

(Eftersom bostadsrätter tillhör egendomsslaget "lös egendom" (men inte "lösa saker") omfattas de egentligen inte av SamL, vilket framgår av 1 §. Högsta domstolen har dock i NJA 1995 s. 478 fastslagit att SamL, i dess väsentligaste delar, även ska omfatta bostadsrätter.)

Försäljning av bostadsrätten - Offentlig auktion

Vad beträffar försäljning är detta dock fortfarande möjligt. Dels kan respektive delägare förfoga över sin andel, men om en eller flera delägare önskar en försäljning kan man även hos domstol begära att godset för gemensam räkning säljs vid en offentlig auktion (se 6 § SamL). Skulle så ske får var och en av er ersättning som motsvarar er del i bostadsrätten. Du har således möjlighet att sälja bostadsrätten genom en offentlig auktion. Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan men för detta krävs att det föreligger synnerliga skäl, vilket är en hög tröskel och generellt svårt att argumentera för.

Är det så att någon av er väljer att ansöka om att egendomen ska försäljas via en offentlig auktion kan ni ange ett lägsta accepterat pris. Rätt domstol för att hantera åtgärder med samägd egendom är tingsrätten i den domsaga där fastigheten är belägen, 18 § SamL.

Slutsats: Du har således stora möjligheter att få fastigheten såld enligt 6 § SamL. Detta genom en offentlig auktion och att begära detta hos den tingsrätt i det geografiska område som ni har er bostadsrätt belägen.

Behöver du hjälp med att driva ärendet vidare till domstol eller att formulera en skrivelse för att få ärendet avgjort i sak rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline och tar hjälp av vår juristbyrå. Detta gör du enklast genom att mejla mig på johan.hakansson@lawline.se.

Stort lycka till med ditt ärende,

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000